شکیات نماز را نام ببرید

انواع شکیات نماز و احکام آن

تقریبا میتوان گفت که همه ما تاکنون در نماز شک کرده ایم که در کدامین رکعت از نماز هستیم و یا اینکه عملی از واجبات نماز را انجام دادیم و یا خیر؟ این شک حاصل از حواس پرتی و تفکر به اموری غیر از خود نماز بوجود می آید و مسلمانان نیز باید با شک های ۲۳ گانه نماز آشنا باشند تا اگر در حین نماز شکی برای آنها ایجاد شد، بدانند که نماز آنها باطل شده است یا نباید اعتنا کنند و یا حتی این شک صحیح است و باید عمل خاصی انجام دهند؟ با ما در این مقاله همراه باشید تا انواع شکیات نماز و احکام آنها را بررسی کنیم.

شکیات نماز چیست؟

شکیات نماز، شک در انجام احکام و وظایف نمازگزار است و شامل شک در جزئیات، شرایط، صحت و یا اصل نمازی است که خوانده است. بنا بر نظر برخی از مراجع، دانستن احکام شکیات نماز برای برخی واجب می باشد.

شکیات نماز چند تا هستند؟

شکیات نماز بصورت کلی به ۲۳ بخش تقسیم میشوند که از این تعداد ۸ نوع شک ، باطل کننده نماز ، ۹ نوع شک صحیح و ۶ نوع شک از جمله شک هایی هستند که نباید به آنها اعتنا نمود.

واجب بودن یادگیری شک های نماز

بنابر نظر عمده مراجع تشیع، قطع نمودن نماز بصورت عمدی حرام می باشد. به همین خاطر یادگیری مسائل مربوط به شک در نماز، به اندازه ای که عمدتا فرد دچار آن میشود، واجب است. اما اگر یک فرد ، مطمئن است که دچار شک در هیچ یک از اقسام نماز نمیشود ، یاد گرفتن شکیات نماز واجب نیست.

شک های باطل کننده نماز

شک های صحیح در نماز و عملی که بعد از آن باید انجام گیرد

شک هایی که در نماز نباید به آنها اعتنا کرد

کلام آخر

در این مقاله سعی شد تا شکیات نماز با زبانی روان و ساده، بررسی گردد. بهتر است هر فردی شک هایی که معمولا به آنها در نماز دچار میشود را یاد بگیرد تا اعمال متناسب با آن را اجرا کند. در ضمن بهتر است جهت اطمینان از نظر مرجع تقلید خود نیز درباره شکیات نماز مطلع شوید.

انواع شکیات نماز چیست؟

امتیاز کاربران

شکیات بر ۲۳ قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است .

شکهاى باطل : اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است : ۱- شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو رکعتى ۲- شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى ۳- در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى یک در میان باشد. ۴- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند. ۵- شک بین ۲ و ۵ یا ۲ و بیشتر از ۵٫ ۶- شک بین ۳ و ۶ یا ۳ و بیشتر از ۶٫ ۷- شک بین ۴ و ۶ و یا ۴ و بیشتر از ۶٫ ۸- شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده

شکهائى که نباید به آن ها اعتنا کرد: ۱- شک در چیزى که نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اینکه در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده یا نه . ۲- شک بعد از سلام نماز ۳- شک بعد از گذشتن وقت نماز ۴- شک کسى که زیاد در نماز شک مى کند که به او کثیرالشک مى گویند. ۵- شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و یا شک ماءموم در رکعتهاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شک از خود مى کند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را انجام مى دهد. ۶- شک در نمازهاى مستحبى

شکهاى صحیح در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند باید به دستورات زیر عمل نماید: ۱- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذارد و یک رکعت دیگر را مى خواند و نماز را تمام مى کند سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو رکعت نشسته مى خواند. ۲- شک بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند و دو رکعت نماز احتیاط مى خواند. ۳- شک بین دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند آنگاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته مى خواند ۴- شک بین چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مى کند. ۵- شک بین سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند وبعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده مى خواند. ۶- شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند. ۷- شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند. ۸- شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار، بنشیند و سلام دهد سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند. ۹- شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.

نماز احتیاط کسى که نماز احتیاط بر او واجب شده باید فورا بعد از نماز نیت کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده را بخواند پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است تشهد مى خواند و سلام مى دهد و اگر دو رکعت بعهده اوست پس از دو سجده دیگر پس از دو سجده برمى خیزد و یک رکعت دیگر مثل قبل مى خواند و پس از دو سجده دیگر تشهد مى خواند و سلام مى دهد و دو رکعت نماز احتیاط نشسته هم به همین صورت مى خواند با این تفاوت که بجاى ایستادن مى نشیند. باید توجه داشت که نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید آهسته خواند ونیت هم به زبان نیاورد.

سجده سهو در شش مورد باید سجده سهو کرد یعنى نمازگزار بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو مى کند و پیشانى را بر چیزى که سجده بر آن صحیح است مى گذارد و مى گوید:بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمدآنگاه سر از سجده برمى دارد و دوباره به سجده مى رود و باز همان ذکر را تکرار مى کند و سر از سجده بر مى دارد و مى نشیند و تشهد مى خواند و سلام مى دهد. مواردى که سجده سهو لازم است عبارتند از: ۱- در بین نماز، سهوا حرف بزند.۲- جائى که در نماز نباید سلام دهد مثلا در رکعت اول سهوا سلام دهد ۳- در نماز یک سجده را فراموش کند ۴- تشهد نماز را فراموش کند ۵- در نماز ۴ رکعتى بعد از سجده دوم شک کند که ۴ رکعت خوانده یا ۵ رکعت در این صورت مى نشیند و نماز را تمام مى کند و دو سجده سهو بجا مى آورد ۶- و همچنین در نماز چهار رکعتى در حالت ایستاده شک بین ۵ و ۶ پیش آید.

به پرسشهاى زیر پاسخ دهید: ۱- اقسام شکهاى باطل کدامند؟ ۲- چه شکهایى نباید به آنها توجه کرد؟ ۳- شکهاى صحیح چند نوعند؟ ۴- نماز احتیاط را چگونه باید خواند؟

دکمه بازگشت به بالا