عکس واقعی پری دریایی

Navegado o compa ible

I fo mació sob e las cookies

Las cookies so pequeños f agme os de ex o que se usa pa a almace a y ecibi ide ificado es e u avegado web. U ilizamos las cookies y ec ologías simila es pa a of ece los p oduc os de Me a y comp e de la i fo mació que ecibimos sob e los usua ios, po ejemplo, su ac ividad e o os si ios web y apps.

Si o ie es u a cue a, o usamos cookies pa a pe so aliza los a u cios que e mos amos, y la ac ividad que ecibimos se usa á solo pa a la segu idad e i eg idad de ues os p oduc os.

Ob é más i fo mació sob e las cookies y o as ec ologías simila es que usamos e ues a Polí ica de cookies.

Las cookies os ayuda a p opo cio a , p o ege y mejo a los p oduc os de Me a, po ejemplo, al pe so aliza el co e ido, adap a los a u cios y medi su e dimie o, y of ece u a expe ie cia más segu a.

Si bie las cookies que u ilizamos puede cambia de vez e cua do a medida que mejo amos y ac ualizamos los p oduc os de Me a, las usamos pa a los siguie es fi es:

Ob é más i fo mació sob e las cookies y cómo las usamos e ues a Polí ica de cookies.

Los p oduc os de Me a i cluye las apps de Facebook, I s ag am y Messe ge , así como o as fu cio es, apps, ec ologías, sof wa e o se vicios que of ece Me a co fo me a ues a Polí ica de p ivacidad.

Puedes ob e e más i fo mació sob e los p oduc os de Me a e ues a Polí ica de p ivacidad.

Tú decides qué cookies opcio ales usamos:

Puedes evisa o cambia us p efe e cias cua do quie as e la co figu ació de cookies.

Cookies de o as emp esas

Usamos cookies de o as emp esas pa a mos a e a u cios fue a de ues os p oduc os y p opo cio a fu cio es, como mapas, se vicios de pago y video.

Usamos cookies de o as emp esas e ues os p oduc os:

O as ma e as de co ola u i fo mació

Si ie es u a cue a de Facebook, puedes admi is a cómo se usa dis i os da os pa a pe so aliza a u cios co es as he amie as.

Co figu ació de a u cios

Pa a mos a e mejo es a u cios, usamos da os que los a u cia es y o os socios os p opo cio a sob e u ac ividad fue a de los p oduc os de las emp esas de Me a, i cluidos si ios web y apps. Puedes co ola si quie es que usemos es os da os pa a mos a e a u cios desde la co figu ació del a u cio.

Media e Me a Audie ce Ne wo k, los a u cia es puede mos a e a u cios e apps y si ios web fue a de los p oduc os de las emp esas de Me a. U a de las ma e as e que Audie ce Ne wo k e mues a a u cios eleva es es al usa us p efe e cias de a u cios pa a de e mi a cuáles pod ía i e esa e. Puedes co ola es a opció e la co figu ació de a u cios.

P efe e cias de a u cios

E las p efe e cias de a u cios, puedes elegi si quie es que e mos emos a u cios y decidi sob e la i fo mació que se usa pa a ese fi .

Ac ividad fue a de Facebook

Puedes evisa u ac ividad fue a de Facebook, que es u esume de la ac ividad que los egocios y las o ga izacio es compa e co oso os e elació co las i e accio es que ie es co ellos, como cua do visi as sus apps o si ios web. Usa ues as he amie as emp esa iales, como el i icio de sesió co Facebook o el píxel de Me a, pa a compa i es a i fo mació co oso os, lo que os ayuda a p opo cio a e u a expe ie cia más pe so alizada e los p oduc os de Me a. Ob é más i fo mació sob e la ac ividad fue a de Facebook, cómo la usamos y de qué fo ma puedes admi is a la.

Puedes op a po deja de ve a u cios o li e basados e i e eses de Me a y o as emp esas pa icipa es a avés de la Digi al Adve isi g Allia ce e los Es ados U idos, la Digi al Adve isi g Allia ce of Ca ada e Ca adá o la Eu opea I e ac ive Digi al Adve isi g Allia ce e Eu opa, o bie desde la co figu ació de u disposi ivo móvil si usas u disposi ivo A d oid, iOS 13 o ve sio es a e io es de iOS. Te e cue a que los bloqueado es de a u cios y las he amie as que es i ge ues o uso de las cookies pod ía i e fe i co es os co oles.

Po lo ge e al, las emp esas de publicidad co las que abajamos usa cookies y o as ec ologías simila es como pa e de sus se vicios. Si quie es ob e e más i fo mació sob e cómo los a u cia es suele usa las cookies y cuáles so las opcio es que of ece , co sul a los siguie es ecu sos:

Es posible que u disposi ivo o avegado of ezca opcio es co las que puedas elegi si pe mi es cookies del avegado y elimi a las. Es os co oles va ía segú el avegado , y los fab ica es puede cambia la co figu ació dispo ible y su fu cio amie o e cualquie mome o. A pa i del 5 de oc ub e de 2020, puedes e co a más i fo mació sob e los co oles que of ece los avegado es popula es e los e laces a co i uació . Es posible que cie as pa es de los p oduc os de Me a o fu cio e co ec ame e si desac ivas e las cookies del avegado . Te p ese e que es os co oles so dife e es de los que of ece Facebook.

پری دریایی واقعی این شکلی است!عکس

دانشمندان در نهایت توانستند ساختار واقعی یک پری‌دریایی میمونی مومیایی‌شده عجیب و غریب را مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این چیز عجیب، برای دهه‌ها خوراک کنجکاوی‌های دانشمندان بوده است و ظاهرا قدمتش به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. این مومیایی که ظاهری شبیه به پری دریایی و میمون دارد، در مجموع دارای ۳۰ سانتی‌متر طول است و بدنش از یک تنه‌ خزدار شبیه به پستانداران و یک دم ماهی فلس‌دار به اضافه دو دست انسان‌مانند و همین‌طور دندان‌های ریز و نوک‌تیز تشکیل شده است.

در فولکلور ژاپنی، موجوداتی نیمه‌انسان و نیمه‌ماهی با دهانی شبیه به میمون نینگیو نام دارند و گرچه کمتر از پری‌دریایی غربی جذابند، اما همان‌قدر افسانه و داستان پیرامونشان وجود دارد. یک یادداشت دست‌نویس که در داخل جعبه‌ای چوبی همراه این مومیایی عجیب وجود دارد نشان می‌دهد که این موجود در حدود سال ۱۷۴۰ در سواحل کوچی امروزی پیدا شده است.

از فوریه ۲۰۲۲، دانشمندان دانشگاه علوم و هنر کوراشیکی (KUSA) با معبد همکاری می‌کنند تا از ماهیت واقعی این موجود عجیب و غریب سردربیاورند. آنها فاش کرده‌اند که این موجود فریب، حقه یا اثر هنری، هر چه که هست، حیوان نیست و مصنوع انسان است.

جزئیات این اکتشاف تازه را در «راز شگفت‌انگیز پری دریایی مومیایی شده در ژاپن!» بخوانید.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا