جمله با disappointed

حرف اضافه Disappoi ed چه می‌شود؟

در این بخش حروف اضافه واژه disappoi ed را به شما توضیح خواهیم داد.

دانلود بهترین اپ آموزش زبان انگلیسی تعیین سطح رایگان

دانلود بهترین اپ آموزش زبان انگلیسی تعیین سطح رایگان

ناامیدی یا همان Disappoi me یک احساس است و حرف اضافه‌ای که بعد از واژۀ disappoi ed استفاده می‌شود، به شدت این احساس اشاره می‌کند. حروف اضافه‌ای که می‌توانیم برای این واژه استفاده کنیم، عبارتند از:

در ادامه، کاربرد هر یک از این حروف و نحوۀ استفاده از آن‌ها را با چند مثال بررسی می‌کنیم.

Disappoi ed a

هنگامی که از یک چیز خاص دربارۀ یک چیز بی‌جان ناامید هستیم، از حرف اضافۀ a در جملۀ خود استفاده می‌کنیم:

1.They we e bi e ly disappoi ed a he esul of he game.

آن‌ها از نتیجۀ بازی به‌شدت ناامید شدند.

2.Fa s of he o igi al film will be so ely disappoi ed a his emake.

طرفداران فیلم اصلی از این بازسازی به‌شدت ناامید خواهند شد.

3.We a e disappoi ed a he cu e si ua io .

ما از موقعیت فعلی ناامید هستیم.

Disappoi ed abou

برای اشاره به موضوعی که باعث ناامیدی شما شده است، می‌توانید از حرف اضافۀ abou بعد از واژۀ Disappoi ed استفاده کنید؛ برای مثال:

1.A d ea was disappoi ed abou he decisio .

آندریا از این تصمیم ناامید شد.

2.I was disappoi ed abou o ge i g he job.

از نگرفتن کار ناامید شدم.

3.Wha was she maki g you disappoi ed abou ?

او تو را از چه چیزی ناامید می‌کرد؟

Disappoi ed o

برای استفاده از یک فعل (Ve b) درست بعد از واژۀ disappoi ed، از حرف اضافۀ o در جملۀ خود استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید:

1.I was disappoi ed o see she was ‘ a he pa y.

از اینکه دیدم او در مهمانی نبود، ناامید شدم.

2.We we e bi e ly disappoi ed o lose he ma ch

ما از باختن بازی به‌شدت ناامید شدیم.

3.I was disappoi ed o see he lack of cove age affo ded o his eve .

از دیدن عدم پوشش این رویداد، ناامید شدم.

4.T us us whe we say hey wo ‘ be disappoi ed o k ow wha hei gif will be.

وقتی می‌گوییم که آن‌ها از اینکه بدانند هدیۀ آن‌ها چه خواهد بود ناامید نمی‌شوند، به ما اعتماد کنید.

5.He was disappoi ed o eceive a gui a fo his 10 h bi hday.

او از گرفتن یک گیتار برای تولد 10 سالگی خود ناامید شد.

Disappoi ed by

هنگامی که از حرف اضافۀ by استفاده می‌کنیم، ناامیدی ما از یک موضوع، معمولاً غافلگیرکننده است:

1.I was disappoi ed by he quali y of he food.

از کیفیت غذا ناامید شدم.

2.We we e su p ised a d disappoi ed by his decisio .

ما از این تصمیم متعجب و ناامید شدیم.

3.I was sligh ly disappoi ed by he a i ude.

از رفتار او کمی ناامید شدم.

Disappoi ed i

از عبارت disappoi ed i برای ابراز نارضایتی از یک فرد استفاده می‌شود. معمولاً هنگام استفاده از این جمله، منشأ ناامیدی یک شخص قابل‌اعتماد بوده که اشتباهی انجام داده و اکنون شخصیت او زیر سؤال رفته است.

همچنین زمانی که اعتماد ما به یک نهاد یا مؤسسه‌ای که انتظار دیگری از آن داشتیم از بین می‌رود، از حرف اضافۀ i بعد از disappoi ed استفاده می‌کنیم. به‌طور کلی این عبارت به نارضایتی عمیق از یک شخص اشاره کرده و نشان می‌دهد که گوینده کاملاً اعتماد خود را نسبت به او از دست داده است.

1.I’m disappoi ed i you. I eally hough I could us you!

من ازت ناامیدم. واقعاً فکر می‌کردم که می‌تونم بهت اعتماد کنم!

2.He’s disappoi ed i his daugh e .

او از دخترش ناامید است.

3.I’m disappoi ed i myself si ce I did ’ s udy mo e.

از خودم برای اینکه بیشتر درس نخواندم، ناامید هستم.

4.I am disappoi ed i my colleagues. They jus do ’ appea o be able o comple e a y asks.

من از همکارانم ناامید هستم. به نظر نمی‌رسد که آن‌ها قادر به انجام هیچ کاری باشند.

5.I’m co ce ed ha my pa e s will be disappoi ed i me as a esul of my poo sco es.

نگرانم که والدینم به علت نمرات پایینم، از من ناامید شوند.

6.I am disappoi ed i my child e . I had hoped fo g ea e pe fo ma ce f om hem.

از فرزندانم ناامید هستم. به عملکرد بهتر آن‌ها امیدوار بودم.

Disappoi ed wi h

از بین تمام حروف اضافۀ واژۀ disappoi ed، حرف wi h بیشترین کاربرد را دارد. معمولاً از این حرف اضافه برای نشان دادن اندوه یا نارضایتی (ناشی از برآورده نشدن آرزوها و خواسته‌های یک فرد) نسبت به یک جسم بی‌جان استفاده می‌شود.

استفاده از عبارت disappoi ed wi hدر جمله، نشان می‌دهد که منبع ناامیدی ما، ماهیت یا ویژگی‌های اساسی یک جسم بی‌جان است. البته برای ابراز نارضایتی کلی خود از صلاحیت یا توانایی یک نفر، می‌توانید از این عبارت برای انسان‌ها نیز استفاده کنید.

1.I was ve y disappoi ed wi h myself.

خیلی از خودم ناامید شدم.

2.I is ha d o o feel disappoi ed wi h he e d esul .

سخت است که از نتیجۀ نهایی ناامید نشوید.

3.I was disappoi ed wi h he seco d ca dida e. He did ’ have he esse ial qualifica io s fo he job.

من از کاندیدای دوم دلسرد شدم. او صلاحیت لازم برای کار را نداشت.

از ماشینم ناامید هستم.

4.I am disappoi ed wi h he wa e pump. I was o as s a da d as expec ed.

از پمپ آب ناامید شدم. آنطور که انتظار می‌رفت، استاندارد نبود.

5.I am disappoi ed wi h he i o . I has bu almos all my clo hi g.

من از اتو ناامید هستم. تقریباً همۀ لباس‌هایم را سوزانده است.

6.She was disappoi ed wi h he exam esul s f om he p evious semes e .

او از نتایج امتحانات ترم قبل ناامید بود.

7.The boa d was disappoi ed wi h he esul s of he las mee i g.

هیئت مدیره از نتایج آخرین جلسه ناامید شده بود.

اگرچه حروف اضافۀ disappoi ed تفاوت‌هایی جزئی با یکدیگر دارند، استفاده از آن‌ها به جای یکدیگر چندان هم غیرمعمول نیست. جالب است بدانید که بیشتر انگلیسی‌زبانان بومی با استانداردهای دستورزبان آشنا نیستند و خیلی به استفاده از حرف اضافۀ درست در جمله اهمیت نمی‌دهند!

البته این موضوع باعث نمی‌شود که از اهمیت قواعد آن‌ها به‌طور کلی چشم‌پوشی کنیم و بهتر است با همۀ گزینه‌هایی که در اختیار داریم و نحوۀ استفاده از آن‌ها در جمله، آشنا باشیم. برای یادگیری الزامات دستورزبان حروف اضافه، می‌توانید اپلیکیشن زبانشناس را روی تلفن همراه خود نصب کنید و قدم‌به‌قدم با دوره‌های آموزشی آن پیش بروید.

دکمه بازگشت به بالا