قی کردن چیست ؟ قی کردن روزه دار

قی کردن چیست؟ حکم قی کردن روزه دار چیست؟

قی کردن چیست؟ قی کردن یعنی چه؟ حکم قی کردن چیست؟ آیا قی کردن روزه را باطل میکند؟

قی کردن چیست

قی کردن در اصطلاح فقه همان استفراغ کردن است که اگر بصورت عمدی باشد باعث باطل شدن روزه می شود و درباره قی کردن در فرهنگ فارسی معین چنین آمده است:
قی کردن یعنی خورده را از دهان بیرون آوردن . استفراغ کردن . برگرداندن مواد غذایی و مواد مترشح داخل معده از دهان به خارج . علت قی کردن مربوط به فشاری است که بواسطه ٔ انقباض عضله ٔ حجاب حاجز و عضلات شکم روی کیسه ٔ معده وارد می آید و محتوی آن را به دهان برمیگرداند در این موقع باب المعده کاملاًبسته شده و فم المعده باز است . بهنگام قی کردن راه حنجره و سوراخهای عقب بینی مانند موقع بلع بسته می شود. استفراغ یک عمل انعکاسی است که دارای چند راه حسی و یک مرکز و چند راه حرکتی است . راههای حسی قی کردن عبارتند از: 1 – تحریک قسمتهای ابتدایی حنجره و قاعده ٔ زبان و حلق که عصب آن هم به آنجاها منتهی می شود. 2 – تحریک شاخه های عصب دهم که بمعده ختم میگردد. سولفات دوکوئیور که یک مقیی قوی است شاخه های انتهایی عصب دهم را تحریک میکند و موجب استفراغ میشود، ولی اگردو عصب دهم را ببریم دیگر سولفات دوکوئیور موجب استفراغ نخواهد شد. 3 – تحریک روده ها بطوری که تزریق یک محلول اسید در روده ٔ باریک سبب استفراغ میشود (عصب دهم در امراض جهاز هاضمه ، مانند ورق صفاق و ورم آپاندیس تحریک شده و موجب استفراغ میگردد). پس بطور کلی انعکاس قی کردن دارای راه حسی اصلی است یکی از عصب نهم و دیگری راه عصب دهم . مرکز استفراغ در بصل النخاع واقع است ، از راههای حرکتی استفراغ عصب فرنیک است که بعضله ٔ حجاب حاجز ختم می شود و دیگر اعصاب بخصوص عضلات زفیری شکم یعنی شاخه های پنج عصب آخری بین دنده یی است . (فرهنگ فارسی معین ).

حکم قی کردن برای روزه دار

حکم قی کردن روزه دار چیست؟ آیا قی کردن روزه را باطل می کند؟
مسأله 1646- هرگاه روزه دار عمداً قی کند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد- روزه اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

آیت الله خامنه ای: هرگاه روزه‌‌ دار عمداً قَى کند اگر چه به‌واسطه‌ ى بیمارى و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه‌اش باطل مى‌‌شود ولى اگر سهواً یا بى‌اختیار قى کند اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی: قی کردن از روی عمد روزه راباطل می کند هر چند برای نجات از مسمومیت و درمان بیماری و مانند آن باشد ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو روزه را باطل نمی کند.