رتبه کارمندی در جدول

رتبه کارمندی در حل جدول

رتبه کارمندی

اشل

جواب بازی جدولانه مرحله 29

 جدولانه مرحله 29

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

از غدد اصلی:هیپوفیز

پیشوا:رهبر

تعبیر کننده خواب:خواب گزار

حرف بیزاری:اف

خودروساز آلمانی:پورشه

در ارتش خدمت میکند:سرباز

رام:اهلی

راندن و دفع کردن:ذب

رتبه کارمندی:اشل

رهاورد اصفهان:گز

شاخه ای از زبان ترکی:آذری

علت:سبب

لقب داریوش:دارا

هر گردی نیست:گردو

دکمه بازگشت به بالا