سامانه بوستان دانشگاه بین المللی امام خمینی

درباره بوستان

دوشنبه ، 20 شهریور 1402

لینک سامانه های بوستان و گلستان

The fi s a icle of he Scie ific

Associa io

of Imam Khomei i U ive si y.

لینک سامانه گلستان : h p:www.ikiu.ac.i fapage-view.php?pid=146

لینک سامانه بوستان : h p:s u.ikiu.ac.i foodlog.aspx

دکمه بازگشت به بالا