کتاب های هشتم چند عدد است

پایه هشتم

صفحات

جستجو

پایگاه کتاب های درسی

کتاب های درسی 1402

کتاب درسی استثنایی 1402

راهنمای عمل برنامه ویژۀ مدرسه

استاندارد بسته های تربیت و یادگیری

تازه ها

سامانه فروش و توزیع مواد

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

انتشار فایل الکترونیکی کتاب

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.i می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت o li e یا offli e نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

پایه هفتم

صفحات

جستجو

پایگاه کتاب های درسی

کتاب های درسی 1402

کتاب درسی استثنایی 1402

راهنمای عمل برنامه ویژۀ مدرسه

استاندارد بسته های تربیت و یادگیری

تازه ها

سامانه فروش و توزیع مواد

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

انتشار فایل الکترونیکی کتاب

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.i می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت o li e یا offli e نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

کتابانه

دکمه بازگشت به بالا