آب و هوای ساری ده روز آینده

Access De ied

Refe e ce #18.cce22517.1694461542.26917a0b

Sā ī پیش بینی 10 روز

The mos accu a e 10 day fo ecas fo Sā ī wi h highs, lows a d cha ce of p ecipi a io f om Fo eca.

آخرین مکان بازدید شده

نزدیکترین مشاهدات

Dash -E Naz Ai po

نقطه شبنم 16° 61°

رطوبت 77 %

دمای مورد انتظار 20° 68°

فشار 1014 hPa 29.9 i Hg 760.6 mmHg

قابلیت دید 9999 m 6 mi

Gha akhil

نقطه شبنم 16° 61°

رطوبت 75 %

دمای مورد انتظار 20° 68°

فشار 1015 hPa 30 i Hg 761.3 mmHg

قابلیت دید 10000 m 6 mi

Babulsa

نقطه شبنم 15° 59°

رطوبت 65 %

دمای مورد انتظار 22° 72°

فشار 1015 hPa 30 i Hg 761.2 mmHg

قابلیت دید 10000 m 6 mi

Nea es obse va io s show cu e wea he obse va io s f om you ea es wea he s a io s.

مورد علاقه‌های شما

Se d Feedback

دکمه بازگشت به بالا