آیا اعتقاد به خدا و قیامت انسان را عاقبت بخیر می کند؟

اعتقاد به خدا و قیامت و عاقبت بخیری

پرسش: آیا صرف اعتقاد به خدا و قیامت ، انسان را عاقبت بخیر می کند؟

پاسخ: گرچه اعتقاد به قیامت مستلزم اعتقاد به خدا ، غیب و پیامبران الهی و.. . است ولی ایمان و اعتقاد تنها ، برای عاقبت به خیر شدن کافی نیست ; زیرا ایمان و اعتقاد کامل ، همراه با التزام عملی باعث سعادتمندی و عاقبت به خیری انسان می شود; چنان که خداوند متعال درباره تبه کارانی که اعتقاد داشتند ، ولی اهل عمل نبودند می فرماید: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الْمُفْسِدین‏ ; (نمل ، 14) و آن ]آیات خداوند[ را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند; در حالی که در دل به آن یقین داشتند; پس بنگر سرانجام تبه کاران (و مفسدان ) چگونه بود !» بنابراین برای عاقبت به خیر شدن و سعادتمندی ، اعتقاد و ایمان همراه با التزام عملی لازم است .1

1. ر.ک: تفسیر نمونه، آیت‏ اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 15، ص 412 و 413، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا