امام جماعت عادل کیست؟

پرسش: امام  جماعت عادل کیست؟ امام جماعت عادل باشد یعنی چه؟ اگر امام جماعت عادل نباشد تکلیف چیست؟ تعریف و شرایط امام جماعت؟ عدالت امام جماعت یعنی چه؟

شرایط امام جماعت

قبل از ذکر اینکه امام جماعت عادل کیست و اینکه منظور از عدالت امام یعنی چه؟ شرایط امام جماعت را ذکر می کنیم، در فقه شیعه برای فردی که تصدی امامت جماعت را می‌پذیرد، شرایطی ذکر شده است. این شرایط عبارتند از:

[tie_list type=”checklist”]

  • بلوغ
  • عقل
  • عدالت
  • مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن
  • حلال‌زادگی
  • مرد بودن (اگر همه یا بعض مأمومان، مرد هستند). به قول مشهور، امامت زن برای زن در صورت دارا بودن سایر شرایط امام جماعت، جایز است.
  • درست بودن قرائت نماز.
  • اگر مأمومان ایستاده هستند، امام جماعت باید ایستاده باشد.

[/tie_list]

امام جماعت عادل کیست؟ عدالت امام جماعت یعنی چه؟

پاسخ: حال که شرایط امام جماعت را دانستید که یک از از آنها عدالت امام جماعت است و امام جماعت باید عادل باشد که منظر از عداالت عبارت از حالت نفسانی است که موجب ملازمه تقوی که مانع از ارتکاب محرمات شرعی می شود و در احراز آن حسن ظاهر که کاشف نوعی از آن است کفایت می کند . « اجوبه الا ستفتا ءات مقا م رهبری مسئله 562»
در صحت اقتداء به امام جماعت اطمینان به عدالت لازم است و ممکن است با معاشرت یا حسن ظاهر ویا از اقتدا ی عده ای ازمؤمنین احراز بشود و نماز صحیح است و اگر اطمینان به عدالت پیدا کردی تا یقین به خلاف آن پیدا نکنید می شود اقتداءکنید مخصوصاً گاهی افرادی بی مبالا ت نسبت به عده ای نسبتهای می دهند که ملاک فساد کسی نیست . کسی که مرتکب این امورات شود نمی شود به او اقتداء کرد
عداالت عبارت از حالت نفسانی است که موجب ملازمه تقوی که مانع از ارتکاب محرمات شرعی می شود و در احراز آن حسن ظاهر که کاشف نوعی از آن است کفایت می کند . « اجوبه الا ستفتا ءات مقا م رهبری مسئله 562»
در صحت اقتداء به امام جماعت اطمینان به عدالت لازم است و ممکن است بامعا شرت یا حسن ظاهر ویا از اقتدا ی عده ای ازمؤمنین احراز بشود و نماز صحیح است و اگر اطمینان به عدالت پیدا کردی تا یقین به خلاف آن پیدا نکنید می شود اقتداءکنید مخصوصاً گاهی افرادی بی مبالا ت نسبت به عده ای نسبتهای می دهند که ملاک فساد کسی نیست .

دکمه بازگشت به بالا