دین در قرآن به چه معناست؟ آیا منظور اسلام است؟

دین در قرآن

پرسش: دین در قرآن چیست و به چه معناست؟ آیا منظور از دین در قرآن اسلام است؟

پاسخ: در پاسخ این پرسش ابتدا باید مفهوم و معنای دین روشن شود . «دین » ، به معنای شریعت ، کیش ، جزا و طاعت است و شریعت را دین می نامند; چرا که در اطاعت و پیروی است .1

لفظِ «دین » در قرآن کریم به معانی جزا ، شریعت (قانون ) و طاعت به کار رفته است ; چنان که خداوند متعال می فرماید: «مَـلک یوم الدین ; (حمد ، 4) در این آیه ، دین به معنای جزا آمده و باز می فرماید: «هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق ; (توبه ، 33) او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد.. .» در جایی دیگر می فرماید: «وَ ادْعوهُ الله مخلصین له الدین ; (اعراف ، 29).. . او را بخوانید; در حالی که دین خود را برای او خالص می گردانید.. .» «دین » در این جا به معنای طاعت و بندگی و در آیه 6 ، سوره کافرون به معنای آیین و کیش آمده است . خداوند متعال درباره انتخاب دین می فرماید: «و من یبتغ غیرالاسلم دینًا فلن یقبل منه و هو فی الأخره من الخـسرین ; (آل عمران ، 85) هر که جز اسلام ، کیش انتخاب کند ، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود .»

بنابراین اگر دین به معنای کیش ، شریعت و آیین در نظر گرفته شود و از طرفی دین مقدس اسلام کامل ترین ادیان و آخرین دین الهی است ، پس می توان گفت که قرآن کریم ، مجموعه ای از برنامه های دین برای هدایت و کمال انسان و به تعبیر دیگر ، تمام دین اسلام است ; چنان که خداوند متعال می فرماید: «.. . و نزلنا علیک الکتب تبینًا لکل شیء و هدیً و رحمه و بشری للمسلمین ; (نحل ، 89).. . و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز ، و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است .»2

1. ر.ک: مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ص 323، دارالقلم، بیروت.

2. ر.ک: تفسیر نمونه، آیت‏اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 11، ص 353 ـ 365، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا