حرف را در کلمه مجرئها در آیه 41 سوره هود تفخیم می شود یا ترقیق؟

پرسش: علامتی که در آیه 41 سوره هود، در زیر کلمه مجرئها قرار دارد، بیانگر چه چیزی است؟
پاسخ: این نشانه، میل دادن فتحه به کسره و میل دادن الف به یاء است.

پرسش: حرف «راء» در کلمه «مجرئها» در سوره هود ، آیه 41 ، تفخیم می شود یا ترقیق؟
پاسخ: بر اساس روایت حفص از عاصم حرف «راء» در کلمه «مجرئها» به خاطر اماله کبرای الف مدی ، ترقیق می شود . اماله کبری ، یعنی که الف مدی تا حد زیادی به سوی یاء مدی مایل شود; به گونه ای که عملا مانند «کسره کشیده فارسی» تلفظ گردد .1

1 . ر .ک : تجوید و آواشناسی ، مرادعلی شمس ، ص 70 ، مؤسسه انتشاراتی عصمت

دکمه بازگشت به بالا