قرآن بر هفت حرف نازل شده است

منظور از اینکه قرآن بر هفت حرف نازل شده است چیست؟

متن سوال: منظور از اینکه ، قرآن بر هفت حرف نازل شده چیست ؟ آیا تا حالا به رمز این حروف پی برده شده است یا نه؟

متن پاسخ: الف ) این حدیث که قرآن بر هفت حرف نازل شده ، در احادیث بسیاری از اهل سنت و شیعه نقل شده است ، و مفسران ، نزدیک چهل قول در معنای آن ذکر کرده اند; ولی در خود این احادیث ، تفسیری برای هفت حرف آمده که بعضی از آن عبارتند از:

  1. قرآن ، مشتمل بر هفت حرف نازل شده : اول امر ، دوم نهی ، سوم ترغیب ، چهارم تهدید ، پنجم جدل ، ششم داستان ، هفتم مثل .
  2. در بعضی دیگر از روایات آمده است : ا .نهی ; 2 .امر; 3 .حلال ; 4 .حرام ; 5 .محکم ; 6 .متشابه ; 7 .امثال .
  3. در روایتی از امیر مؤمنان علی(ع ) نقل شده که فرمود: قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن کافی و شفا دهنده است ، و آن هفت قسم عبارت است از: 1 . امر; 2 .نهی ;3 .ترغیب ; 4 .تهدید; 5 .جدل ; 6 .مثل ; 7 .داستان ها . (]1 ،2 ،3 [تفسیرصافی ج 1 ، ص 39); پس به حکم این روایات ، هفت حرف را باید بر هفت نوع خطاب و بیان حمل کنیم و بگوییم : همه آیات قرآن یک هدف را دنبال می کند ، و آن دعوت به سوی خدا و صراط مستقیم است یا ممکن است از این روایت استفاده کنیم که اصول معارف الهی منحصر در امثال است ; چون بقیه ، یعنی: امر ، نهی ، ترغیب ،تهدید ، جدل و قصص ، معارف الهی نیستند; بلکه معارف الهی راجع به مبدأ و معاد را برای بشر ممثل می کنند.

ب ) با توجه به مطالبی که گفته شد ، معلوم می شود رمز خاصی در این حروف نبوده و نیست . (اقتباس از: المیزان ، علامه طباطبایی ، ج 3 ، ص 74 ، نشر اسلامی)

دکمه بازگشت به بالا