چرا خدا در قرآن از ضمیر ما استفاده کرده

چرا خدا در قرآن از ضمیر ما استفاده کرده

کلمات کلیدی: چرا خدا در قرآن می گوید ما, چرا خداوند از کلمه ما استفاده میکند, ضمایر جمع در قرآن, چرا خدا از کلمه ما در قرآن میگوید, منظور از ما در قران, چرا خداوند میفرماید ما نازل کردیم, چرا در قران برای خدا از ضمیر هو استفاده شده, ضمیر متکلم وحده در قران.

متن سوال: چرا خداوند در قرآن فرموده : ما زمین و ستارگان را آفریدیم ؟ مگر خدا یکى نیست ؟
متن پاسخ: قرآن ، در موارد گوناگونی وقتی از زبان خداوند سخن می گوید ، به جای ضمیر مفرد ، از ضمیر جمع (متکلم مع الغیر) استفاده می کند . این مسأله می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد:

الف ) گاه به جهتِ رساندنِ عظمتِ گوینده ، از ضمیر مفرد (متکلم وحده ) به جای ضمیر (متکلم مع الغیر) استفاده می شود; مثل ضمیری که در آغاز سوره کوثر آمده است ; «اِنّا أعطینـک الکوثر; ما به تو خیر فراوان بخشیدیم .»

ب ) گاه به جهت آن است که واسطه ها را نیز در نظر می گیرد . مؤلفانِ تفسیر نمونه در توضیح هر دو نکته می نویسند: این تعبیر ]=آوردنِ جمع[ و مانند آن ، برای بیان عظمت و قدرت است ; زیرا بزرگان ، هنگامی که از خود سخن می گویند ، نه فقط از خود که از مأمورانشان نیز خبر می دهند و این ، کنایه از قدرت ، عظمت و وجود فرمانبردارانی در مقابل اوامر است .

پی نوشت: 1 . تفسیر نمونه ، ج 27 ، ص 377 ، دارالکتب الاسلامیه .

دکمه بازگشت به بالا