سوره های که حروف مقطعه دارند و با حروف مقطعه شروع می شود

سوره های که حروف مقطعه دارند/ سوره های که با حروف مقطعه شروع می شوند

متن پرسش: چند سوره ، از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود؟ لطفا نام تمام سوره های که حروف مقطعه دارند را بیان کنید.

متن پاسخ: بیست و نه 29 سوره قرآن کریم با حروف مقطعه شروع می شود که عبارتند از:

۱. بقره، الم.
۲. آل عمران، الم .
۳. اعراف، المص.
۴. یونس، الر.
۵. هود، الر.
۶. یوسف، الر.
۷. رعد، المر.
۸. ابراهیم، الر.
۹. حجر، الر.
۱۰. مریم، کهیعص.
۱۱. طه، طه.
۱۲. شعرا، طسم.
۱۳. نمل، طس.
۱۴. قصص، طسم.
۱۵. عنکبوت، الم.
۱۶. روم، الم.
۱۷. لقمان، الم.
۱۸. سجده، الم.
۱۹. یس، یس .
۲۰. ص، ص.
۲۱. غافر، حم.
۲۲. فصلت، حم.
۲۳. شوری، حم عسق.
۲۴. زخرف، حم.
۲۵. دخان، حم.
۲۶. جاثیه ـ حم.
۲۷. احقاف، حم.
۲۸. ق، ق.
۲۹. قلم، ن.

تعداد سوره هایى که با حروف مقطعه شروع مى شوند 29 سوره است که عبارتند از:
بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان و سجده ـ که با «الم» آغاز مى‌شوند.
اعراف ـ که با «المص» شروع مى‌شود.
یونس، هود، یوسف، ابراهیم و حجر ـ که با «الر» شروع مى‌شوند.
رعدـ که در آغازش «المر» آمده است.
مریم ـ که «کهیعص» آغازگر آن است.
طه ـ که با «طه» شروع مى‌شود.
شعراء وقصص ـ که با «طسم» آغاز مى‌گردند.
نمل ـ که «طس» اولش آمده است.
ص ـ که با«ص» شروع مى‌شود.
مؤمن، فصّلت، شورى، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف ـ که با «حم» آغاز مى‌شوند.
ق ـ که با حرف «ق» شروع مى‌شود.
قلم ـ که با حرف «ن» آغاز مى‌گردد.
یس – که با حرف «یس» شروع می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا