ظلم و جور و عدل و قسط در قرآن

متن پرسش: در آیات شریف قرآن ، کلمه عدل و قسط و کلمه ظلم و جور (جائر) ذکر شده ، تفاوت اینها چیست ؟

متن پاسخ: ظلم در قرآن ، بدین معانی آمده است :

1 . کم کردن حق «کلتا الجنّتین ءاتت أکلها و لم تظلم مّنه شیـًا; (کهف ، 33) هر دو باغ میوه خود را داد و از آن چیزی کم نکرد .»

2 . نقصان ; «ثمّ توفّی کلّ نفس مّا کسبت و هم لایظلمون ; (بقره ، 281) هر نفسی هر آنچه کسب کرده بی کم و کاست به خودش داده می شود .

3 . جور و ستم ; «لاّیحبّ اللّه الجهر بالسّوء مِن القول إلاّ مَن ظلم ; (نساء ، 148) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود ، بدی ها را اظهار کند; مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد .»

• ظلم ، به معنای نقصان حق و جور ، به معنای عدول از حق است . نقیض ظلم ، انصاف (عطا کردن حقّ به طور کامل ) و نقیض جور ، عدل است .

• عدالت ، پرداختن حقّ هر کس و نقیض آن ظلم ; دریغ کردن حقوق افراد از آنهاست . قسط ، یعنی حق کسی را به دیگری ندهد و تبعیض روا ندارد . و نقیض آن پرداختن حقّ کسی به دیگری است .

• عدل ، به معنای دادگری ، میانه روی و برابر نمودن است . و قسط به معنای حصّه و نصیبی است که در تقسیم آن ، برابری و میانه روی (عدل ) رعایت شده باشد . در قرآن قسط و مشتقات آن بیشتر در ادای حقوق افراد و اجتماع ، اموال و پاداش ها وکیل و وزن آمده ، و عدل ، در خلقیات و احکام و شهادات آمده است .

پی نوشت ها: 1 . قاموس قرآن ، سیدعلی اکبر قرشی ، ج 4 ، ص 270 ، دارالکتب الاسلامیه . 1 . معجم فروق اللّغویّه ، ابن هلال العسکر ، نورالدین جزائری ، نشر اسلامی ص 172 . 1 . شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه ، جعفر شریعتمداری ، ج 3 ، ص 130 ، 1 . فرهنگ لغات قرآن ، دکتر محمّد قریب ، نشر بنیاد ، ج 2 ، ص 29 و 30 .

دکمه بازگشت به بالا