قراء سبعه یا قاریان هفتگانه/ دلیل اختلاف در قرائت قرآن

دلیل اختلاف در قرائت قرآن

لطفاً درباره اختلاف قرائات توضیح دهید ؟
متن پاسخقرآن کریم بر پیغمبر(ص ) به زبان عربی نازل شد . در ابتدا که قرآن اعراب گذاری و نقطه گذاری نشده بود ، چون عرب دارای لهجه های خاصی بود در شیوه قرائت ، تجوید ، و نوشتن بعضی از کلمات به جهت روایت های گوناگونی که از پیامبر نقل شده بود ، اختلاف هایی پیش آمد . گروهی از مسلمانان به موضوع قرائت و نحوه آن اهمیت خاصی دادند و به عنوان افرادی متخصص و ماهر در امر قرائت شهرت یافتند; به گونه ای که مردم برای آموختن این مهم ، از اطراف و نواحی مختلف به سوی آنها روی می آوردند . هفت نفر از بین آنها به جهت تقوا ، شأن و جایگاه علمی ، صحیح بودن سندهای روایتشان و.. . دارای معروفیت و حسن شهرت خاصی شدند که به قرّاء سبعه شناخته شده اند و قرائت های آنها ، به قرائات هفتگانه معروف است . اینان عبارتند از: 1 . ابوبکر عاصم بن ابی النجود کوفی; 2 . ابوعبدالله نافع بن ابی نعیم مدنی; 3 . عبدالله بن کثیر مکی; 4 .ابوعماره حمزه بن حبیب زیات کوفی; 5 . ابوالحسن علی بن حمزه کسائی; 6 . ابو عمرو بن علاء بصری ; 7 . عبدالله بن عامر دمشقی . افزون بر این هفت قاری ، سه تن دیگر نیز از قاریان به نام هستند که عبارتند از: 1 . خلف بن هشام بزاز بغدادی ; 2 . یعقوب بن اسحق ; 3 . ابوجعفر یزیدبن قعقاع . اینان جمعاً ده نفر می شوند و به آنها قرّاء عشره و به قرائت های آنها قرائات دهگانه می گویند . البته در اغلب موارد ، اختلاف قرائت هیچ گونه تفاوت کتبی و معنوی به همراه ندارد . در ذیل به چند مورد از قرائت های گوناگون در برخی آیات اشاره می کنیم : الف ) در «ملک یوم الدین » عاصم و کسایی آن را به الف ، و باقی قرّاء بدون الف خوانده اند; یعنی به صورت «مَلِک یوم الدین » . ب ) «اهدنا الصراط المستقیم » ابن کثیر «صراط » را به سین ، یعنی «السراط » و دیگران به صاد می خوانند و.. . (برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر .ک : چهارده روایت قرآن مجید ، دکتر محمد جواد شریعت ; حجه القراءات ، ابی زرعه عبدالرحمن بن محمد بن زنجله ; جمال القرّاء و کمال الاقرّاء علم الدین ابی الحسن علی بن محمد النحاوی ; النشر فی القراءات العشر ، ابی الخیر محمد الدمشقی (ابن الجزری )

دکمه بازگشت به بالا