چرا حضرت آدم از گل یا خاک آفریده شد؟

چرا حضرت آدم (ع ) از گل بدبو آفریده شده و از جنس دیگری آفریده نشده است ؟ !
متن پاسخ1 . قرآن کریم در مورد جنس انسان تعبیرهای مختلفی مانند: طین (مؤمنون ، 12) ، صلصال (حجر/26) کالفخار (الرحمن /14) ، علق (علق /2) و .. . دارد . 2 . برخی از موجودات و اشیاء که مخلوق خداوند متعال هستند ممکن است به اعتبار دید انسان و در نظر انسان ها ، مورد کراهت و نفرت باشند ، مانند حشرات مختلف ، گِل های بدبو و .. . امّا در واقع و از دید خداوند و بنابر مصلحت او ، دارای فواید و آثار فراوانی هستند; بنابراین ، هرچیزی که از دیدگاه انسان مورد کراهت قرار گرفت و با طبع انسان سازگاری پیدا نکرد ، برای خلقت بد نیست ; افزون بر این ، در عالم مخلوقات و خلقت ، ذائقه انسان مطرح نیست ; بلکه مصلحت کلی تری در نظر است . گل بدبو در نظر ما انسان ها بد است ; اما ممکن است بسیاری از موجودات به آن علاقه داشته باشند و یا حتی فواید زیادی برای طبیعت داشته باشد; مثلا برخی پرندگان به لاشه مردار علاقه زیادی دارند و با میل از آن تناول می کنند ، اما انسان از آن نفرت دارد . حکمت های دیگری نیز ممکن است در کار باشد که فهم انسان از آن عاجز است ; با این حال شاید بشود به عنوان یکی از حکمت های آفرینش انسان از گل بدبو ، گفت یک اصل اخلاقی در اینجا مورد نظر بوده و آن اینکه خداوند خواسته است که به انسان ها هشدار دهد که از گل بدبو آفریده شده اند ، پس نباید دچار تکبر و خودستایی شوند و به تعبیر دیگر ، باید توجه داشته باشند که ارزش جنبه مادّی و دنیایی آنها به مراتب از جنبه روحانی آنها کمتر است و باید بیشتر بر روی استعدادهای روح در مسیر درست سرمایه گذاری کنند .1 +================== 1. ر. ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و همکاران، ج 11، ص 78 و 79، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا