اسامی و نام های دیگر قرآن

اسامی دیگر قرآن / نام های دیگر قرآن

نام های دیگر قرآن چیست ؟
متن پاسخعناوین قرآن دو قسم است : 1 . اسامی; 2 . اوصاف . اسامی: به طور مسلم ، چهار عنوان به صورت اسم در قرآن به کار رفته که به ترتیب اهمیت و کثرت عبارتند از: 1 . قرآن ; 2 . کتاب ; 3 . ذکر; 4 . فرقان . سه عنوان اخیر ، بین قرآن و کتب آسمانی قبل مشترک است ; ولی عنوان اول (قرآن ) اسم خاص برای این کتاب است . بعضی ، عنوان «تنزیل » را بر اسامی فوق افزوده اند . اوصاف : اوصافی که بعد از سه عنوان قرآن ، کتاب و ذکر آمده عبارتند از: 1 . مجید; 2 . کریم ; 3 . حکیم ; 4 . عظیم ; 5 .عزیز; 6 . مبارک ; 7 . مبین ; 8 . متشابه ; 9 . مثانی; 10 . عربی; 11 . غیر ذی عوج ; 12 . ذی الذکر; 13 . بشیر; 14 . نذیر; 15 .قیم . اوصاف دیگری را نیز نام برده اند که مهم ترین آنها همین 15 قسم است . نام دیگر قرآن که مشهور است و در قرآن نیست ، عنوان مصحف است .1

پی نوشت: 1. درسنامه علوم قرآنی، حسین جوان آراسته، ص 34ـ37، انتشارات بوستان کتاب.

دکمه بازگشت به بالا