کلمه وسط قرآن چیست؟

کلمه وسط قرآن

کلمه وسط قرآن چیست ؟
کلمه «ولیتلطّف » آیه 19 سوره کهف است.

سوره کَهْفْ هجدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء پانزدهم و شانزدهم قرآن جای گرفته است. کهف به معنای غار است و دلیل نام‌گذاری این سوره به کهف وجود داستان اصحاب کهف در آن آمده است.

ولْیَتَلَطَّفْ
باید که نرمى و محبت نشان دهد(در اصل “لِیَتَلَطَّفْ “(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو برای سهولت لام ساکن شده است از تلطف به معنای اعمال لطف و رفق و اظهار مدارات است ، در عبارت “وَلْیَتَلَطَّفْ وَلَا یُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً “منظوراین است که باید این شخص که میفرستید در اعمال نازک کاری و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و معامله کردن خیلی سعی کند ، تا مبادا خصومتی یا نزاعی واقع شود که نتیجهاش این شود که مردم از راز و حال ما سردرآورند )

دکمه بازگشت به بالا