تعداد آیات، حروف و کلمات قرآن چند تا است؟

تعداد کلمات قرآن

قرآن دارای چند کلمه است ؟ تعدا کلمات قرآن چند تا است؟
درباره تعداد آیات ، کلمات ، حروف و دیگر اطلاعات آماری قرآن ، زحمات و تحقیقات فراوانی به وسیله محققین علوم قرآنی صورت گرفته است ولی به عللی در تعداد آنها اختلاف شده که از جمله می توان به علل ذیل اشاره کرد:

الف ) عده ای در تمام سوره ها (بجز توبه ) بسم الله را آیه ای مستقل و عده دیگر تنها بسم الله را در ابتدای سوره حمد یک آیه محسوب کرده اند ، که باعث اختلاف در آیات ، کلمات و حروف قرآن می شود .

ب ) تفاوت های چاپی و گاه اشتباه نویسندگان و خطاطان قرآن در محل آیه ، موجب کم یا زیاد شدن آیات می گردد .

ج ) بخاطر اختلاف قرائت ها گاهی تعداد حروف کم یا زیاد می شود ، مثلا ، در «مالک یوم الدین » که «ملک یوم الدین » نیز خوانده می شود . د) اختلاف رسم الخط ها که موجب ازدیاد یا نقصان حروف می شود ، مثل : «ملائکه » و «ملئکه » و «شیطان » و «شیطن » . هـ) اختلاف در نوع کلمات ، مثلا: «ما اصبرهم » را عده ای یک کلمه و عده ای دو کلمه می دانند ، ولی آنچه در ذیل می آید ، از بقیه اقوال صحیح تر به نظر می رسد .

  • تعداد آیات قرآن ، 6236 آیه
  • تعداد کلمات قرآن ، 77437 کلمه.
  • تعداد حروف قرآن ، 321180 حرف یا 322770 حرف .

2. لازم به ذکر است بنا به گفته مفسر بزرگ قرآن ، علامه طبرسی، قول کوفیین منسوب به حضرت علی(ع ) بوده و صحیح ترین اقوال است .

منابع: 1. دایره ‏المعارف شیعه، شیخ محمدحسین اعلمی حائری، ج 14، ص 301، نشر اعلمی، بیروت. 2. دایره ‏المعارف، همان ـ مرآت‏العقول، ج 2، ص 536.

دکمه بازگشت به بالا