چند نکته درباره تسلیت گفتن

چند نکته درباره تسلیت‏


1. تسلیت به مصیبت دیدگان اعم از بزرگ و کوچک و زن و مرد، همچنین تسلیت صاحبان عزا به‏یکدیگر پس ازدفن میّت مستحب است.[1]

2. ابراز همدردى با مصیبت‏دیدگان بر حسب شأنشان، متفاوت است، براى مثال، نسبت به کودک یتیم، دست کشیدن بر سر او مستحب است. البته در حصول ثواب تسلیت، صرف حضور نزد صاحب عزا و دیدار با او کفایت مى‏کند،[2] هرچند ابراز همدردى با گفتن کلمات تسلى بخش افضل است، لکن برپایى مجلس سوگوارى و اطعام مردم از سوى صاحب عزا، استحباب ندارد؛ هرچند جایز است، به خصوص زمانى که بر اثر ترک آن، آبروى صاحب عزا به خطر بیفتد.

3. در استحباب تسلى دادن به مصیبت دیدگان، فرقى بین زن و مرد نیست.

4. تسلیت‏دادن مستحب است، خواه پیش از دفن و خواه بعد از دفن.[3]

5. فرستادن غذا براى بستگان میت در مدتى که به قصد عزادارى نشسته‏اند، مستحب است.[4]

6. به صبر و فراموشى واداشتن صاحبان‏عزا از مستحبات مؤکد است.

پرسش: اسلام چه روش‏هایى را براى عرض تسلیت به بازماندگان ارائه کرده است؟

پاسخ: آنها را با ذکر هر چه که سبب تخفیف حزن آنها شود، تسلى بدهد و روایات وارده در اجر مصیبت‏دیده را براى آنها نقل کند و مجرد حضور نزد صاحبان مصیبت که او را ببینند در تسلیت او کافى است.[5]


پی نوشت ها:

[1] . فرهنگ فقه، ج 2، ص 476.
[2] . تحریرالوسیله، چهار جلدى، ج 1، ص 168.
[3] . همان، ص 86؛ عروه الوثقى، ج 1، ص 325.
[4] . مرآت الکمال، ج 3، ص 545؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 86؛ عروه الوثقى، ج 1، ص 325.
[5] . استفتائات بهجت، ج 1، س 1401.

دکمه بازگشت به بالا