حکم استفاده از اموال میت

حکم تصرف در مال میت | حکم استفاده از اموال میت

شرط تصرف در مال میت‏

– گاه ورثه میت، کارى به بدهى‏هاى او ندارند و به راحتى در اموال او تصرف مى‏کنند، در حالى که تصرف در اموال میّتى که خمس یا زکات بدهکار است حرام و نماز خواندن در آن باطل است، مگر آن‏که بدهى او را بدهند یا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.[1]

– تصرف در ملک میتى که به مردم بدهکار است حرام و نمازخواندن در آن باطل است، ولى تصرفات جزئى که براى برداشتن میت معمول است اشکال ندارد و نیز اگر بدهى او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند بدون مسامحه بدهى او را بدهند تصرف اشکال ندارد.[2]

– نماز خواندن در ملک میتى که خمس یا زکات بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، مگر این‏که بدهى او را بدهند یا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.[3]


پی نوشت ها:

[1] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 875.
[2] . همان، م 876.
[3] . همان، م 875.

دکمه بازگشت به بالا