سوره ها و آیات سجده واجب و مستحب

آیات سجده واجب | آیات سجده مستحب

چند سوره در قرآن مجید دارای آیه سجده دار است . سوره و آیه را مشخص کنید و بگویید کدام مستحب و کدام واجب می باشد؟

سجده های واجب

سوره‏ های زیر سجده واجب دارد: الف) نجم (آیه آخر)؛ ب) اقرأ (آیه آخر)؛ ج) سجده (آیه 15)؛ د) فصّلت (آیه 37). هر کس خودش این آیه ‏ها را بخواند یا از کسی بشنود، بعد از تمام شدنِ آن، باید سجده کند.1 برای اینکه اسم این سوره‏ها یادت بماند، جمله زیر را به خاطر بسپار: “با (نجم)ستاره سوره فُصِّلتْ را (اقرأ)بخوان وسجده کن.” کلمه ‏هایی که زیر آن خط کشیده شده، اسم سوره ‏های سجده‏ دار است.

سجده های مستحب

سوره ‏های زیر سجده مستحب دارند: الف) اعراف، آیه 205 ب) رعد، آیه 15 ج) نحل، آیه 48 د) اسراء، آیه 106 ه) مریم، آیه 57 و) فرقان، آیه 59 ز) نمل، آیه 24 ح) انشقاق، آیه 20 بعضی از فقیهان، سوره “ص” (آیه 23) را نیز به سوره‏هایی که سجده مستحب دارند، ملحق کرده‏اند. 

پی نوشت ها: 1. رساله توضیح ‏المسائل، سجده ‏های واجب قرآن.

دکمه بازگشت به بالا