مسبحات، حوامیم، حامدات، طواسین و عتاق کدام سوره ها هستند

حوامیم و مسبحات چه سوره های هستند

هر یک از نام هاى «حوامیم » ، «مسبحات » ، «حامدات » ، «عتاق » و «طواسین » شامل چه سوره هایى است ؟ وجه آن را بیان کنید .
متن پاسخ:

حوامیم سبعه به چه سوره های گفته می شود؟

حوامیم : شامل سوره های «غافر» ، «فصلت » ، «شوری» ، «زخرف » ، «دخان » ، «جاثیه » و «الاحقاف » است و چون با «حم » آغاز شده اند به حوامیم شهرت یافته اند .

مسبحات کدام سوره ها هستند؟

مسبَّحات : شامل سوره های «اسراء» ، «حدید» ، «حشر» ، «صف » ، «جمعه » ، «تغابن » و «اعلی » است . سوره های مذکور با کلمه ای از ماده «سبّح » شروع شده ; لذا مسبّحات نامیده شدند .

حامدات کدام سوره ها هستند

حامدات : شامل سوره های «فاتحه الکتاب » ، «انعام » ، «کهف » ، «سبأ» و «فاطر» است و از این جهت به «حامدات » مشهورند که با کلمه ای از ماده «حمد» آغاز شده اند .

عتاق چه سوره های هستند؟

عتاق : شامل سوره های «اسراء» ، «کهف » ، «مریم » ، «طه » و «انبیاء» است . «عتاق » جمع «عتیق » است و یکی از معانی آن کهنه و قدیم می باشد و گویا از آن جهت که زمان نزول آن سوره ها از سوره های دیگر زودتر بوده به «عتاق » موسوم گشته است .

طواسین به چه سوره های گفته می شود؟

طواسین : شامل سوره های «شعراء» ، «نحل » و «قصص » است . این سوره ها با حروف مقطعه «طس » شروع شده و بنابراین به آن ها طواسین گفته می شود .•

پی نوشت ها:
1 . ر .ک : پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ، سیدمحمدباقر حجتی ، ص 104 ـ 105 ،

دکمه بازگشت به بالا