Ultimate magazine theme for WordPress.

چکار کنیم حضور قلب در نماز داشته باشیم؟

حضور قلب در نماز
حضور قلب در نماز

حضور قلب در نماز

حضور قلب ، به معنای توجه قلبی به خداوند و احساس وجود او در همه‌جا، به‌گونه‌ای که حاضر و ناظر دانسته شود. از حضور قلب به اقبال یا اطمینان خاطر نیز تعبیر می‌شود. حضور قلب از فضایل اخلاقی، روح همه عبادات، و از شرایط کمال عبادات محسوب شده است. حضور قلب در نماز، بیش از عبادات دیگر مورد تاکید ائمه و عالمان اخلاق قرار گرفته است. برخی از عوامل تحقق حضور قلب عبارت است از: دفع وسوسه‌های شیطان، مراقبت از نفس، پرهیز از گناه، معرفت و شناخت خداوند، توجه به معانی عبارات نماز، و کنترل قوه خیال.

راهکارهای کسب حضور قلب در نماز

وقتی انسان مشغول نمازشدشیطان ملعون می اید سرراهش وتحریکش می کند تااز نمازدورگرددودراین موقع جنگ ونزاع بین نمازگزاروشیطان بربا می شود گاهی شیطان غالب می شودوتوجه انسان را از نمازبیرون می بردوگاهی انسان این زد وخورد تااخرنماز ادامه دارد.از همین روی به جایگاه نمازگزارمحراب می گویند.

بنابراین وقتی به خود می آید که سلام نماز راگفته در صورتی که هیچ توجهی به آن نداشته است در تمام مدت با فکر دنیا مشغول بوده است.این است که چهل ، پنجاه سال نماز در دل اثری جزظلمت وکدورت ندارد.

امام باقر علیه السلام می فرمایند همانا بالا می رود از نماز بنده از برای او نصف یاربع یا خمسش بس بالا نمی رود برای او مگر انجه را اقبال نموده است برآن.

امام صادق علیه السلام نیز در این رابطه می فرمایند : وقتی احرام بستی در نماز اقبال کند برآن زیرا که وقتی اقبال نمودی خداوند عزوجل به تو اقبال فرماید واگر اعراض نمایی خداوند از تو اعراض کند.بس گاهی بالا نمی رود از نماز مگر ثلث ربع یا سادس به آن قدر که نماز گزار اقبال به نماز نموده وخداوندتبارک وتعالی عطا نمی فرماید به غافل چیزی.

حضرت محمد صلی الله وعلیه واله می فرمایند خداوند عزوجل نماز بنده ای را که دلش همراه تنش نیست را نمی پذیرد.{معراج السعاده صفحه 668}

کسی که دلش با نماز نیست واز یاد خدا غافل می شود صورتش مانند الاغ مسخ می شود ناگهان قلب بنده متوجه فلانی که زبون تر وناتوان تر از خودمی گردد وازحضرت حق غافل می شود.

رسوایی چنین کسی بیش ملایکه بسیار زشت وقبیح است.نماز ما بویی از عبودیت نداشته که ثمره اش خاکساری وتواضع باشد بس نماز گزاردن دشوار نیست بربا داشتن نمازی که تواضع را در انسان افزون کند وخود بینی وغفلت را برطرف نماید دشوار است.

پس بیایید در نماز راستگو باشیم.اگذ نماز انسان صادقانه باشد این نماز معراج است.بنابراین عروج نتیجه صداقت است.

رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمایند همانا نماز ستون دین واولین کردار انسان است که در قیامت مورد برررسی قرار می گیرد بس اگر بذسرفته شد سایراعمال نیز برررسی می شود واگر بذیرفته نشد به سایر اعمال تیز رسیدگی نمی شود.{تهذیب جلد 2 صفحه 237 حدیث936}

راهکارهای برای کسب حضور قلب در نماز

بنابراین برای ادای این فریضه واجب الهی که حضور قلب در آن ملاک بذیرفته شدن آن است به راهکارهایی زیر اشاره می کنیم:

1-انچه که قبل ودر خارج از نماز بایستی مورد ملاحظه وعمل شود این است که انسان گناه نکند قلب را سیاه نکند معصیت روح را تیره ومکدرمی کند نورانیت دل را می برد.واما هنگام نماز خود انسان بایستی سیمی دور خودش بکشد تا غیر خدا داخل نشود وبایستی انسان قلبش را از غیرخدا منصرف کند.{فریادگر توحید- آیت الله بهجت}

پس در تمام بیست وچهار ساعت شبانه روز باید حواس باصره ، سامعه و…… خود را کنترل کنیم زیرا برای تحصیل حضور قلب باید مقدماتی فراهم کرد و تمامی اعضا وجوارح خود را کنترل کنیم.

2-آیت الله قاضی افضل اعلم می فرمودند نمازتان را تحفیظ کنید وآن را بازاری نکنید.به گونه ای که نماز را زیبا بخوانید وقتی نماز را باتمام ارکان وآداب ظاهری وباطنی انجام دهید خواهید دهید که این نماز چقدر شما را به اعلا علیین می برد.

3-یکی از راهکارهایی که در نماز گزاردن به آن توجه خواهیم کرد معانی لغوی کلمات نماز است.همان طور که دربالا اشاره شدنماز معاشقه ای با محبوب است.برای به بیش محبوب خودمان را اراسته می کنیم وخوب دقت می کنیم که چه می گوییم برای مثال سوره حمد عصاره ی دل انگیزی است که به خداوند عزوجل می گوییم

سپاس خداوندی را که بروردگار جهانیان است آیه اول تشکر می کنیم که خداوندی داریم :

که از دست وزبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید

چگونه است که نزد بزرگی می رویم ابتدا از او برای وقتی که به ما اختصاص داده تشکر می کنیم بس از خداوند منان تشکر می کنیم واز او تعریف می کنیم اینجا با خداوند معاشقه ای می کنیم وبه او می گوییم تو خیلی مهربانی.

مالک یوم الدین فقط تو استحقاق مالکیت روز جزا را داری من به این امر واقفم همان طور که به همان شخص مهم می گوییم این بست شایسته توست.

ایاک نعبد وایاک نستعین این جا از طرف خودمان حرف می زنیم من تنها تورا می برستم وتنها تورا عبادت می کنم اقرار می کنیم که خدایا من اگر تورا ستایش نکنم بوچ وهیچم واز دست هیچ کس کاری برایم برنمی آید.

اهدنا صراط المستقیم ر این ایه در خواست خودرا از خداوند عزوجل مطرح می کنیم به او می گوییم خدایا مرا به راه راست هدایت کن وهمچنین در ایه اخراز او می خواهیم که از گمراهان نباشیم .یکی از راههایی که بتوان شیطان ملعون رااز نماز گزار دور کرد توجه به معانی سوره ها وایه هایی است که درتمام تکرار می شود.

منبع: کتاب امان نامه گناه

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از