حجاب چیست | تعریف حجاب

تعریف حچاب | حجاب چیست
تعریف حجاب | حجاب چیست

حجاب

اهمیت حجاب و پوشش اسلامی تا جایی است که خداوند متعال در بسیاری از سوره‌های قرآن از آن به عنوان یک ضرورت یاد می‌کند وآنرا حافظ انسان در برابر بسیاری از بیماریهای جسمی وروانی می‌داند.

اهمیت حجاب

 

 

تعریف حجاب، حجاب چیست؟

حجاب عبارتست از یک نحوه احترام گذاشتن وحرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان اورا از دید حیوانی ننگرند.حجاب باعث ظهور شخصیت حقیقی ومحدود کردن جسم وازاد گذاشتن روح وعقل است.حجاب حقی است الهی چراکه عزت وحرمت وحیثیت زن حق الله است نه اختصاص به زن دارد ونه همسرونه دیگران.

اندام زن همه عورت است وشهوت انگیز تمام پیکر او شرمگاه است وتحریک کننده وزینتی زن مظهر جمال ومتمایل به خود نمایی است.

حجاب یک سیستم فکری ورفتاری است .

حجاب یکی از ابزارها برای به فعلیت دراوردن استعدادهای مختلف نهفته دروجود یک زن واز کلیدهای موفقیت در زندگی است.

حجاب در فهم عرفی

حجاب در فهم عرفی به معنای اینکه زن در معاشرت با مردان اندام وزیبایی هایی جدب کننده خود را

پوشانده وجلب توجه نکند ورابطه او با دیگران یک رابطه انسانی باشد نه یک رابطه جنسیتی .

بدحجابی به معنای استفاده از پوشش ناقص محدود نازک و جلب توجه کننده است.

تاثیر مستقیم حجاب بر آرامش فردی امنیت اجتماعی صحت جسمی استقامت فکری سلامت روحی وروانی

وسعادت اخروی برکسی پوسیده نیست.

نمایان بودن موهای سر زیر چانه گردن گوش ها سینه بازوان دست ها تا مچ شکم وپاها تا نوک انگشتان برای خانم ها حرام بوده وباید مواضع را از نامحرم بپوشانندوفقط نمایان بودن صورت بدون آرایش و از مچ دست تا انگشتان بدون زینت اشکال ندارد وپوشیدن لباس ها وجوراب هایی که بدن نما هستند حرام است.

براساس شواهدتجربی پوشش انسان نشان دهنده میزان حیا در اوست.

امام صادق علیه السلام فرمودند: عقل ونیروهایش وجهل و نیروهایش را بشناسید تا بتوانید درست زندگی کنید …

یکی از نیروهای عقل پوشاندن بدن وضدان ازنیروهای جهل است خودنمایی است.

نظر مجتهدین در مورد حجاب

همگی براین که حجاب از واجبات بوده وحداقل قطعی آن پوشاندن کامل موهای سروگردن وبرجستگی های بدن است اتفاق نظردارند.

فقط نمایان بودن صورت بدون ارایش واز مچ دست تا انگشتان بدون زینت اشکال ندارد وپوشیدن لباس ها وجوراب هایی که بدن نما هستند حرام است.

دکمه بازگشت به بالا