استحاضه چیست

استحاضه چیست

در این پست استحاضه را تعریف می کنیم و همچنین در مورد اینکه استحاضه چیست توضیح خواهیم داد و تفاوت استحاضه قلیله ، متوسطه و کثیره را بیان خواهیم کرد.

استحاضه چیست؟

استحاضه از ماده حیض گرفته شده است و در اصطلاح، یکی از خون هایی است که از رحم زن خارج می شود و زن را در این هنگام، مستحاضه می گویند. وهر خونی که غیر از حیض، نفاس، زخم، دمل و مانند آن باشد، خون استحاضه است.نشانه های آن به طور غالب این است که رقیق، سرد، زرد رنگ ،بدون فشار و سوزش است، البته گاهی ممکن است سیاه و سرخ و گرم و غلیظ و با فشار و سوزش بیرون آید. خون استحاضه هیچ شرطی ندارد و مانند خون حیض نیست.

استحاضه قلیله چیست

استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون، ظاهرش را آلوده کند؛ ولی در پنبه فرو نرود. مستحاضه قلیله، سه وظیفه دارد:

1.برای هرنماز (در صورت خون دیدن)، یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال، برای نماز ظهر، یک وضو وبرای نماز عصر، وضوی دیگری بگیرد.

2. برای هر نماز، بنابر احتیاط واجب، پنبه «نوار بهداشتی» را عوض کند.

3.ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیرکند.

استحاضه متوسطه چیست

استحاضه متوسطه آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون، در پنبه فرو رفته، از طرف دیگر ظاهر شود؛ ولی به دستمال و مانند آن که به طور معمول خانم ها برای

جلوگیری از خون می بندند، نرسد. مستحاضه متوسطه چهار وظیفه دارد که عبارتند از:

1.برای هر نماز، پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند.

2.ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.

3.برای هر نماز، یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال، برای نماز ظهر، یک وضو و برای نماز عصر،

وضوی دیگری بگیرد.

4.در هر شبانه روز، یک غسل پیش از نماز صبح به جا آورد؛ بدین ترتیب که اگر پیش از نماز صبح، خون استحاضه متوسطه دیده، باید برای نماز صبح غسل کند تا صبح دیگر و اگر این حالت در ابتدا پیش از نماز دیگری (مانند ظهر و عصر یا مغرب و عشا) برایش پیش آید، باید برای آن نماز، غسل کند؛ ولی از فردای آن روز، اگر به همان حالت متوسطه باقی بماند، باید پیش از هر نماز صبح، غسل کند.

استحاضه کثیره چیست

استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون، پنبه را فرا گرفته، به دستمال و مانند آن برسد. مستحاضه کثیره، چند وظیفه دارد:

  1. برای هر نماز، پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند.
  2. ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.
  3. برای هر نماز، یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال، برای نماز ظهر، یک وضو و برای نماز عصر، وضوی دیگری بگیرد.
  4. انجام یک غسل پیش از نماز صبح و یکی پیش از نماز ظهر وعصر (اگر با هم بخواند) و یکی هم پیش از نماز مغرب و عشا «اگر با هم بخواند»
  5. .اگر میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشافاصله بیندازد، باید برای نماز عصر و نماز عشا دوباره غسل کند(1).

1- توضیح المسائل مراجع، م 396؛ آیهالله وحید، توضیح المسائل، م 402؛ دفتر آیهالله خامنه ای.

دکمه بازگشت به بالا