استحاضه قلیله چیست

استحاضه قلیله چیست

ما سه نوع استحاضه داریم که یکی از آنها استحاضه قلیله است که در ادامه توضیح خواهیم داد که استحاضه قلیله چیست؟

استحاضه قلیله چیست

استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون، ظاهرش را آلوده کند؛ ولی در پنبه فرو نرود. مستحاضه قلیله، سه وظیفه دارد:

1.برای هرنماز (در صورت خون دیدن)، یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال، برای نماز ظهر، یک وضو وبرای نماز عصر، وضوی دیگری بگیرد.

2. برای هر نماز، بنابر احتیاط واجب، پنبه «نوار بهداشتی» را عوض کند.

3.ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیرکند.

دکمه بازگشت به بالا