استحاضه متوسطه چیست

استحاضه متوسطه چیست

ما سه نوع استحاضه داریم که یکی از آنها استحاضه متوسطه است که در این پست توضیح خواهیم داد که استحاضه متوسطه چیست؟

استحاضه متوسطه چیست؟

استحاضه متوسطه آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون، در پنبه فرو رفته، از طرف دیگر ظاهر شود؛ ولی به دستمال و مانند آن که به طور معمول خانم ها برای

جلوگیری از خون می بندند، نرسد. مستحاضه متوسطه چهار وظیفه دارد که عبارتند از:

1.برای هر نماز، پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند.

2.ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.

3.برای هر نماز، یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال، برای نماز ظهر، یک وضو و برای نماز عصر،

وضوی دیگری بگیرد.

4.در هر شبانه روز، یک غسل پیش از نماز صبح به جا آورد؛ بدین ترتیب که اگر پیش از نماز صبح، خون استحاضه متوسطه دیده، باید برای نماز صبح غسل کند تا صبح دیگر و اگر این حالت در ابتدا پیش از نماز دیگری (مانند ظهر و عصر یا مغرب و عشا) برایش پیش آید، باید برای آن نماز، غسل کند؛ ولی از فردای آن روز، اگر به همان حالت متوسطه باقی بماند، باید پیش از هر نماز صبح، غسل کند.

دکمه بازگشت به بالا