شیعه یعنی چه؟ شیعه به چه معناست؟

شیعه یعنی چه؟ شیعه به چه معناست؟

شیعه یعنی چه؟ واژه شیعه به چه معناست؟

واژۀ شیعه در لغت، به معنای اَتباع و انصار و پیروان آمده است؛ بدین معنا که اگر کسی از شخصی پیروی کند و دوستی و محبت او را در دل داشته باشد و از او حمایت کند، او را شیعه می نامند. لفظ شیعه به این معنا، بر مفرد و جمع و نیز مرد و زن به صورت یکسان اطلاق میشود(ابن منظور لسان العرب ج7 ماده شیع ص 258) و به همین معنا، در قرآن کریم نیز به کار رفته است: هذا مِن شیعتِه و هذا مِن عدوّهِ فاستغاثَهُ الّذی مِن شیعتِه عَلی الّذی مِن عدوِّه.( (= یکی از پیروان او (موسی) بود و دیگری از دشمنانش. آنکه از پیروانش بود، ضد کسی که دشمن وی بود، از او یاری خواست (قصص 15)
کلمۀ شیعه در لغت، به معنای فرقه و طایفه ای که بر امری، بدون تبعیت و پیروی از یکدیگر، توافق کنند نیز آمده(خلیل احمد کتاب العین ج 2 ماده شیع 1414ق ص 960) و به همین معنا، در قرآن مجید نیز به کار رفته است: و اِنّ من شیعتِه لابراهیمُ. (= بیگمان، ابراهیم از شیعیان او (نوح) است.( صافات 83) حضرت ابراهیم صاحب شریعتی مستقل بود و از حضرت نوح پیروی نمی کرد؛ ولی به دلیل آنکه او در دین و دعوت به توحید، با حضرت نوح هماهنگ بود و هر دو هدف واحدی را دنبال می کردند، ازاین رو، وی را «شیعۀ نوح» خوانده اند.( سید محمد حسین طباطبایی تفسیر المیزان ج 17 ص 147)

اصطلاح شیعه

شیعه، به مفهوم کلامی آن، به گروهی از مسلمانان اطلاق میشود که ولایت و محبت علی بن ابیطالب علیه السلام و سایر امامان معصوم علیهم السلام از فرزندان ایشان را در دل دارند و از ایشان پیروی می کنند. به عقیدۀ شیعیان، منصب امامت و خلافت رسول خدا، همانند نبوّت، منصبی الهی است و ازاین رو، امام باید با نصّ خاصی از جانب خدا یا رسول او تعیین شود و مردم نمی توانند از جانب خود، امام و جانشین پیامبر را مشخص کنند. شخص امام نیز باید از ویژگی هایی همچون عصمت برخوردار باشد؛ وگرنه هرکسی لیاقت و شایستگی احراز مقام امامت را ندارد. (شیخ صدوق فضائل الشیعه قم : موسسه امام المهدی 1410ق ص 15)
معنای لغوی کلمۀ شیعه به گروهی خاص اختصاص ندارد و به مطلقِ انصار و اتباع اطلاق میشود؛ ولی در اصطلاح کلامی، این واژه اسم خاصی برای پیروان امام علی علیه السلام است؛ به گونه ایکه با شنیدن آن، همین معنا به ذهن متبادر میشود. دلیل این موضوع آن است
1- که یکی از ویژگی های این گروه، اعتقاد به برتری حضرت علی علیه السلام بر همۀ صحابۀ پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم است و بدین روی، از ایشان پیروی میکنند.

دکمه بازگشت به بالا