احکام نیت روزه و چگونگی نیت روزه

آیت الله خامنه ای
احکام نیت روزه مطابق نظر آیت الله خامنه ای
نیت روزه چگونه است

احکام نیت روزه طبق نظر آیت الله خامنه ای

نیت روزه چگونه است؟

۴۸. روزه مانند همه‌ی عبادت‌های دیگر باید با نیّت همراه باشد، بدین معنی که خودداری انسان از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده‌ی روزه، به‌خاطر دستور خداوند باشد و همین که چنین عزمی‌ در او باشد کافی است و لازم نیست آن را بر زبان بیاورد.

نیّت هر روز یا برای کل ماه

۴۹. در ماه رمضان باید برای هر روز نیّت کرد، یا اینکه یک نیّت در اول ماه کافی است؟
ج) اگر شب اول ماه رمضان نیّت کند که یک ماه را روزه بگیرد، کافی است؛ ولی بهتر (احتیاط مستحب) است در هر شب ماه رمضان، برای روزه فردای آن نیز، نیّت کند.

وجوب روزه به صرف نیّت

۵۰. مادرم نیّت کرد که کل ماه را روزه بگیرد ولی بعد از هفت روز مریض شد، حالا وظیفه‌اش چیست؟
ج) صِرف نیّت، چیزی به عهده‌اش نمی‌‌آورد بنابراین در فرض مذکور روزه بر او واجب نیست.

کافی بودن نیّت ارتکازی در روزه

۵۱. شخصی شب نیّت روزه کرده و با همین نیّت تا بعد از اذان صبح خوابیده، وقتی بیدار شده حواسش نبوده و پس از نوشیدن آب یادش آمده بود که شب نیّت روزه کرده است، آیا در این صورت روزه‌اش صحیح است؟
ج) انجام سهوی مُفطِر ضرری به صحت روزه نمی‌‌زند و اگر نیّت قبلی ـ هرچند به‌صورت ارتکازی ـ موجود باشد، کفایت می‌‌کند.

آیت الله سیستانی
احکام نیت روزه مطابق نظرآیت الله سیستانی
نیت روزه چگونه است

احکام نیت روزه طبق نظر آیت الله سیستانی

مسأله ۱۵۲۹ ـ لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثلاً بگوید فردا را روزه میگیرم، بلکه همین‌قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح، و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل میکند خودداری نماید.

مسأله ۱۵۳۰ ـ انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند.

مسأله ۱۵۳۱ ـ آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت، هنگام اذان صبح است به این معنی که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آگاه.

مسأله ۱۵۳۲ ـ کسی که کارهایی که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد، در هر وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است.

مسأله ۱۵۳۳ ـ کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و همچنین در روزه واجبی که زمانش معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطاً بقیه روزه را به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.

مسأله ۱۵۳۴ ـ اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین نماید، مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره میگیرم، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان میگیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود. و در روزه نذر و مانند آن، قصد نذر لازم نیست.

مسأله ۱۵۳۵ ـ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر رمضان کند، روزه‌ای که قصد کرده است حساب نمیشود، و همچنین روزه ماه رمضان حساب نمیشود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط ـ روزه ماه رمضان حساب نمیشود.

مسأله ۱۵۳۶ ـ اگر مثلاً به نیت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوّم یا سوّم بوده، روزه او صحیح است.

مسأله ۱۵۳۷ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه آن روز را تمام نماید، و اگر تمام نکرد قضای آن را بجا آورد.

مسأله ۱۵۳۸ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روزه، به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

مسأله ۱۵۳۹ ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۵۴۰ ـ اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل میکند انجام داده باشد، روزه او باطل میباشد. ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد، و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیت روزه کند رجاءً و بعد از رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۵۴۱ ـ اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگیرد، و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

مسأله ۱۵۴۲ ـ کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاره دارد، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم میخورد و می‌تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۵۴۳ ـ اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه رمضان گفته شد مراعات نماید.

مسأله ۱۵۴۴ ـ اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفّاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.

مسأله ۱۵۴۵ ـ اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به قصد «ما فیالذمّه» تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

مسأله ۱۵۴۶ ـ اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، و باید آن را قضا کند.

مسأله ۱۵۴۷ ـ روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اوّل رمضان، واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی‌تواند نیت روزه رمضان کند، ولی اگر نیت کند که اگر رمضان است روزه رمضان، و اگر رمضان نیست، روزه قضا یا مانند آن باشد، صحت روزه‌اش بعید نیست، ولی بهتر آن است که نیت روزه قضا و مانند آن بنماید، و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می‌شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است.

مسأله ۱۵۴۸ ـ اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اوّل رمضان، به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

مسأله ۱۵۴۹ ـ اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان مردّد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند، و بعداً قضاء آن را بجا آورد.

مسأله ۱۵۵۰ ـ در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه کفّاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، یا مردّد شود که بجا آورد یا نه، چنانچه بجا نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر، و در روزه مستحب پیش از غروب دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی
احکام نیت روزه مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی
نیت روزه چگونه است

احکام نیت روزه مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی

چگونگی نیت کردن روزه ی ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : آیا می توان در شب اول ماه رمضان، برای تمام ماه نیت روزه کرد؟
پاسخ : کافى است که در هر شب از ماه مبارک رمضان براى روزه فردا نیّت کند، ولى بهتر است که در شب اوّل ماه، علاوه ی ‏براین، نیّت روزه همه ماه را نیز بنماید.

حکم روزه واجب معین در صورت قصد انجام مبطلات [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی در روزه واجب معین مثل روزه ماه رمضان قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟
پاسخ : اگر شخص نیّت کند چیزى که روزه را باطل مى ‏کند به جا آورد، مثلًا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد، روزه ‏اش باطل مى‏ شود، هرچند اصلًا غذا هم نخورد، مگر این‏که در آن حال توجّه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل مى‏ کند، هر چند در هر صورت کفاره ندارد.

حکم تردید یا برگشتن از نیت در روزه ی واجب معین یا ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی در روزه واجب مانند ماه رمضان یا روزه ی نذری مردد در نیت شود، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه در ماه رمضان یا هر روزه ی واجب معیّن دیگر، از نیّت روزه برگردد، یا مردّد شود که روزه بگیرد یا نه، روزه ‏اش باطل مى ‏شود،ولی کفاره ندارد.

چگونگی اطمینان از صحت زمان روزه [نیت روزه]

پرسش : چگونه شخص می تواند اطمینان کند که تمام روز را روزه گرفته است؟
پاسخ : باید احتیاطاً کمى قبل از اذان صبح و کمى هم بعد از مغرب، از انجام مبطلات روزه خوددارى کند تا یقین حاصل کند که تمام این مدّت را روزه داشته است.

لزوم نیت در روزه [نیت روزه]

پرسش : آیا لازم است که روزه را با نیت و به قصد قربت به جا آورد؟
پاسخ : روزه از عبادات است و لازم است با نیّت به جا آورده شود، در موقع نیّت لازم نیست به زبان بگوید، یا از قلب خود بگذراند همین اندازه که در نظرش این باشد که براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب کارهایى که روزه را باطل مى‏ کند ترک نماید کافى است.

تعریف یوم الشک و وظیفه مکلّف در آن روز [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فرد بین روز آخر شعبان و اول ماه رمضان شک داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : یوم الشک یعنى روزى که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، روزه آن واجب نیست و اگر بخواهد روزه بگیرد باید نیّت ماه شعبان‏ کند، یا اگر روزه قضا به ذمه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده از رمضان حساب مى‏شود، ولى اگر در اثناء روز بفهمد باید فوراً نیّت خود را به روزه ماه رمضان برگرداند.

وظیفه شخص در صورت فراموشی نیت روزه ی ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فردی نیت روزه را در ماه رمضان فراموش نماید وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : اگر در ماه رمضان نیّت را فراموش کند چنانچه تا قبل از اذان ظهر یادش بیاید و فوراً نیّت کند و کارى که روزه را باطل مى ‏کند انجام نداده باشد روزه ‏اش صحیح است، امّا اگر بعد از ظهر نیّت کند صحیح نیست.

زمان نیت کردن در روزه ی ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : آیا برای نیت کردن روزه ماه رمضان زمان خاصی تعیین شده است؟
پاسخ : نیّت وقت معیّنى ندارد، بلکه هر موقعى تا قبل از اذان صبح نیّت کند کافى است و همین که براى خوردن سحرى برمى‏ خیزد، اگر از او سوال شود منظورت چیست؟ بگوید: «قصد روزه دارم» کافى است.

لزوم تعیین نوع روزه در غیر از ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فردی بخواهد روزه ای غیر از ماه رمضان بگیرد، لازم است تعیین نماید که چه روزه ای است؟
پاسخ : هرگاه کسى بخواهد روزه‏اى غیر از روزه ماه رمضان به‏ جا آورد باید آن را معیّن کند، مثلًا نیّت کند روزه قضا مى‏ گیرم، یا روزه نذر به جا مى‏ آورم .

حکم نیت کردن روزه غیر ماه رمضان در ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : اگر در ماه رمضان نیت روزه ی غیر ماه رمضان نماید، چه حکمی دارد؟
پاسخ : در ماه مبارک رمضان همین اندازه که نیّت کند فردا را روزه مى ‏گیرم کافى است، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا بداند و فراموش کند و روزه دیگرى را قصد کند روزه ماه رمضان حساب مى‏ شود، ولى اگر عمداً در ماه مبارک رمضان نیّت روزه غیر ماه رمضان را کند (در حالى که مى ‏داند در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست) روزه او باطل است، یعنى نه از رمضان حساب مى ‏شود و نه از غیر آن.

عدم لزوم تعیین روزِ روزه های ماه رمضان در نیت [نیت روزه]

پرسش : آیا بر شخص در هنگام نیت کردن لازم است مشخص نماید که فردا چه روزی از روزه های ماه رمضان می باشد؟
پاسخ : لازم نیست در موقع نیّت، معیّن کند که روز اوّل ماه است یا دوم یا غیر آن، حتّى اگر روزى را تعیین کند مثلًا بگوید به نیّت روز دوم ماه روزه مى ‏گیرم بعد معلوم شود سوم بوده، روزه او صحیح‏ است.

حکم روزه در صورت بیهوشی بعد از انجام نیت [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فردی قبل از اذان صبح نیت نماید و بعدا بیهوش شود و در اثناء روز به هوش آید، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر پیش از اذان صبح نیّت روزه کند و بعد بیهوش یا مست شود و در بین روز به هوش آید در حالى که کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، احتیاط واجب آن است روزه آن روز را تمام کند و قضاى آن را هم به جا آورد.

وظیفه شخص در صورت فراموشی ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی نمی دانسته یا فراموش کرده که ماه رمضان است و روزه نگرفته است، تکلیف او چیست؟
پاسخ : اگر نداند یا فراموش کند ماه رمضان است و روزه نگیرد و بعد از ظهر ملتفت شود یا قبل از ظهر در حالى که افطار کرده باشد، باید به احترام ماه رمضان‏ تا مغرب کارهایى که روزه را باطل مى‏ کند ترک نماید و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.

وظیفه ی کودکی که قبل یا بعد از اذان صبح بالغ شده است [نیت روزه]

پرسش : چنانچه بچه ای قبل یا بعد از اذان صبح بالغ شود، وظیفه ی او در مورد روزه چیست؟
پاسخ : اگر کودکى پیش از اذان صبح بالغ شود باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان بالغ شود و کارى که روزه را باطل کند انجام نداده باشد احتیاط واجب آن است که روزه را بگیرد و بعد هم قضا کند.

حکم روزه مستحبی برای کسی که روزه واجب بر عهده دارد [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فردی روزه ی قضا یا واجب دیگری بر عهده ی او باشد، آیا می تواند روزه ی مستحبی بگیرد؟
پاسخ : کسى که روزه قضاى ماه رمضان یا روزه واجب دیگرى (مثل روزه نذر یا قسم ) بر ذمّه دارد جایز نیست روزه مستحبّى بگیرد و اگر فراموش کند و روزه مستحبّى بگیرد چنانچه قبل از ظهر یادش بیاید مى ‏تواند نیّت خود را به روزه واجب برگرداند، ولى اگر بعد از ظهر باشد روزه او باطل است.

حکم گرفتن روزه ی مستحبی برای اجیر [نیت روزه]

پرسش : آیا شخصی که اجیر شده است می توان روزه ی مستحبی بگیرد؟
پاسخ : کسى که براى روزه ی میّت اجیر شده است مى ‏تواند براى خودش، روزه مستحبّى بگیرد.

وقت نیت برای روزه مستحبی [نیت روزه]

پرسش : وقت نیت کردن برای روزه ی مستحبی تا چه زمانی می باشد؟
پاسخ : وقت نیّت براى روزه مستحبّى در تمام مدت روز ادامه دارد حتّى اگر مختصرى به مغرب باقى مانده باشد و تا آن موقع چنانچه کارهایى که روزه را باطل مى ‏کند انجام نداده است مى ‏تواند نیّت روزه مستحبّى کند و روزه او صحیح است.

زمان نیت کردن روزه ی واجب معین غیر ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : چنانچه شخصی روزه ی نذر بر عهده ی او باشد چه زمانی باید نیت نماید؟
پاسخ : اگر غیر از روزه ماه مبارک روزه دیگرى بر انسان واجب باشد، مثلًا نذر کرده که روز معیّنى را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیّت نکند روزه ‏اش باطل است، ولى اگر یادش برود و پیش از ظهر یادش بیاید مى‏تواند نیّت کند مشروط بر اینکه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد.

زمان نیت کردن روزه ی واجب غیر معین [نیت روزه]

پرسش : نیت روزه ی قضا یا کفاره چه زمانی می باشد؟
پاسخ : هرگاه روزه واجب غیر معیّن بر ذمّه دارد (مانند روزه قضاى ماه رمضان یا روزه کفّاره) وقت نیّت آن تا ظهر باقى است، یعنى چنانچه چیزى که روزه را باطل مى‏ کند انجام نداده باشد وقبل از ظهر نیّت‏ کند روزه او صحیح است.

وظیفه کافری که قبل از اذان ظهر مسلمان شود [نیت روزه]

پرسش : اگر شخص کافری در ماه رمضان قبل از اذان ظهر مسلمان شود، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : هرگاه کافرى در ماه رمضان پیش از ظهر مسلمان شود چنانچه تا آن وقت کارى که روزه را باطل مى‏ کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب روزه بگیرد و قضا هم ندارد.

وظیفه ی بیماری که قبل از اذان ظهر بهبود یابد [نیت روزه]

پرسش : چنانچه بیماری قبل یا بعد از اذان ظهر بهبود یابد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : اگر مریض پیش از ظهر خوب شود و کارى که روزه را باطل مى‏ کند انجام نداده باشد باید نیّت روزه کند و بنابر احتیاط واجب قضا هم نماید، ولى اگر بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز واجب نیست فقط باید قضاى آن را به جا آورد.

حکم روزه واجب غیر معین در صورت قصد یا تردید در انجام مبطلات [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی در روزه واجب غیرمعین مثل روزه ی قضا قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟
پاسخ : در روزه واجبى که وقت آن معیّن نیست (مانند روزه قضا) اگر قصد کند یکى از مبطلات روزه را انجام دهد یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیّت کند روزه ‏اش صحیح است.

حکم روزه مستحبی در صورت قصد یا تردید در انجام مبطلات [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی در روزه مستحبی قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟
پاسخ : در روزه مستحب اگر قصد کند یکى از مبطلات روزه را انجام دهد یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه به جا نیاورد و دوباره نیّت کند روزه ‏اش صحیح است، هر
چند نزدیک غروب آفتاب باشد.

حکم انصراف از روزه در صورتی که شب نیت کند و تا عصر فردا خواب باشد [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فردی شب نیت نماید که فردا روزه بگیرد اما تا بعد از ظهر خواب بماند، آیا می تواند از روزه ی خود انصراف بدهد و آن را باطل نماید؟
پاسخ : در صورتی که شب نیت کرده است و بعد از ظهر از خواب بیدار شده نمی تواند از ادامه روزه منصرف شود مگر در صورتی که روزه برایش ضرر داشته باشد.

حکم نیت روزه نذری در یوم الشک [نیت روزه]

پرسش : اگرکسی در یوم شک نیت روزه ی نذری و هم روزه ی پیشواز رمضان نماید، آیا این کار صحیح است؟
پاسخ : در فرض سوال، می تواند نیت نذر کند، اگر بعد معلوم شود رمضان بوده روزه رمضان محسوب می شود.

حکم نیت عمدی روزه ی روز دوم کردن در روز اول رمضان [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فردی بداند مثلا امروز روز اول ماه رمضان است و عمدا نیت دوم ماه را بکند، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اشکالی ندارد و روزه صحیح است.

وظیفه ی شخصی که نمی داند روزه ی قضا را به چه نیت گرفته است [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی روزه ی قضا گرفته باشد اما نمی داند به نیت خودش بوده یا به نیت شخص دیگری، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : فعلا به نیت روزه ی خودش محسوب کند و بنابر احتیاط واجب قضای آن را هم بجا آورد.

اگر نظر یا سوالی در مورد این مطلب یعنی احکام نیت روزه دارید و اینکه نیت روزه چگونه است در بخش نظرات، سوال خودتارن را مطرح کنید ان شاء الله در کوتاه ترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود.

دکمه بازگشت به بالا