آیا عشق بازی روزه را باطل میکند؟
آیا معاشقه روزه را باطل میکند؟

حکم معاشقه در ماه رمضان/ آیا عشق بازی و معاشقه روزه را باطل میکند؟

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

۹۸. اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان معاشقه و ملاعبه نماید، آیا به روزه‌‏اش ضرر مى‌‏رساند؟
آیت الله خامنه ای: اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى‌‏کند.

آیت الله سیستانی

مسأله ۱۹۷۴. اگر روزه‌‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه یقین یا اطمینان دارد که منی از او خارج نمی‌شود – هرچند اتّفاقاً منی بیرون آید – روزه او صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‏اش باطل است.

آیت الله مکارم شیرازی

مسأله ۱۳۵۳ـ اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منى مثلاً با همسر خود بازى و شوخى کند در صورتى که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازى و شوخى منى از او خارج شود ولى اتّفاقاً منى بیرون آید روزه اش صحیح است.
مسأله ۱۳۹۸ـ چند کار براى روزه دار مکروه است از جمله: … بوسیدن همسر بدون قصد بیرون آمدن منى و هر کارى که شهوت را به حرکت در آورد، امّا اگر به قصد بیرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى شود.

پرسش : آیا عشق بازی با همسر روزه را باطل میکند؟ آیا ملاعبه و معاشقه روزه را باطل میکند؟
آیت الله مکارم شیرازی: بازی و شوخی با همسر برای روزه دار کراهت دارد و اگر بدون قصد بیرون آمدن منی چنین کند در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از او خارج شود ولی اتفاقا منی بیرون آید روزه اش صحیح است. ولی اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد حتی اگر منی خارج نشود روزه اش باطل است.

منبع: سایت پاسخکده برگرفته از استفتائات آیت الله خامنه ای و توضیح المسائل حضرات آیات سیستانی و مکارم شیرازی