حکم بیرون بردن قرآن و کتاب های که وقف مسجد شده

پرسش: حکم بیرون بردن قرآن و کتاب های که وقف مسجد شده چیست؟ آیا می توان کتاب هایی را که وقف مسجد است، از مسجد بیرون برد؟

کتاب هایی را که برای مطالعه در مسجد گذاشته شده است، اگر وقف آن مسجد باشد، نمی توان بیرون برد، مگر آنکه بنا به مصالحی متولّی مسجد اجازه دهد.

پرسش: اگر قرآنی را که وقف مسجد است، از آنجا بیرون بیاوریم و آن را روز بعد بازگردانیم حکمش چیست؟
بیرون بردن لوازم مسجد، از جمله قرآن،تابع کیفیّت وقف است؛ اگر براى استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد جایز نیست. بنابراین، اگر شخصی قرآنی را از مسجد بیرون آورد، خلاف وقف عمل کرده و در صورت دانستن مسئله و انجام عمدی، گناه کرده و باید آن را به مسجد برگرداند.

دکمه بازگشت به بالا