مکروهات مسجد/ انجام چه کارهایی در مسجد مکروه است؟

پرسش: لطفا مکروهات مسجد را نام ببرید؟ انجام چه کارهایی در مسجد مکروه است؟

احکام مسجد
انجام چه کارهایی در مسجد مکروه است

مکروهات مسجد

  1. خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد، مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، و گمشده ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.
  2. راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است. و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت میکند، مکروه است به مسجد برود.
  3. تعطیل گذاشتن مسجد مکروه است و در حدیث آمده است که مسجد یکی از سه شاکی است که روز قیامت به خداوند عزّ و جل، شکایت می‌برند. و دوتای دیگر عالمی است بین نادانها و قرآن کریمی است که گرد و غبار روی آن گرفته و خوانده نمی‌شود و در حدیث آمده است: «کسی که به مسجدی از مساجد خدا برود برای او در برابر هر قدمی که برمی‌دارد تا به منزل برگردد ده حسنه می‌باشد و از او ده سیئه محو می‌شود و ده درجه ترفیع می‌شود».
  4. خواندن نماز میت در مساجد غیر از مسجد الحرام مکروه می باشد.

انجام چه کارهایی در مسجد مکروه است

این کارها درباره مسجد  مکروه است:
1. استفاده از مسجد، به عنوان محل عبور، بدون آنکه در آنجا نماز بخواند.
2. خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری.
3. فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان.
4. سخن گفتن از امور دنیوی در مسجد.
5. انداختن آب دهان و بینی در مسجد.
(در برخی موارد انداختن آب دهان در مسجد حرام است – مثل اینکه سبب یا نشانه هتک حرمت و بی احترامی باشد.)
6. رفتن به مسجد برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را آزار می دهد.
(این مطلب را نیز باید اضافه کرد که رفتن به مسجد با پایی که بوی عرق می دهد و موجب آزار دیگران می گردد نیز کار ناپسندی است و قاعدتا از مصادیق دیگر این حکم به شمار می آید.)

پرسش :انجام کارهایی که مربوط به دنیا است مانند خوابیدن یا معامله یا هبه و مانند آن ،در مسجد چه حکمی دارد؟آیت الله مکارم شیرازی :خوابیدن در مسجد و معامله کردن و سخن گفتن درباره کارهاى دنیا و خواندن اشعارى که نصیحت و مانند آن در آن نباشد مکروه است، البته اگر مزاحمت براى نمازگزاران داشته باشد حرام است و همچنین انداختن آب دهانو بینى و اخلاط سینه در مسجد و بلند کردن صدا و داد و فریاد و آنچه با موقعیّت مسجد منافات دارد مکروه مى‏ باشد.

دکمه بازگشت به بالا