خواندن کدام نماز در مسجد مکروه است؟

پرسش: خواندن کدام نماز در مسجد مکروه است؟ اصلا نمازی وجود دارد که خواندن آن در مسجد مکروه باشد؟

احکام مسجد

خواندن کدام نماز در مسجد مکروه است

مسأله ۶۰۱ آیت الله سیستانی و مساله 619 امام خمینی ـ خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام مکروه نیست.
در توضیح المسائل امام خمینی آمده است که یکی از آداب مسجد این است که ‏نماز میّت در مساجد خوانده نشود مگر در مسجد الحرام.‏
بنابراین نمازی که خواندن آن در مسجد مکروه است نماز میت است.

مکروهات مسجد

این کارها درباره مسجد  مکروه است:
1. استفاده از مسجد، به عنوان محل عبور، بدون آنکه در آنجا نماز بخواند.
2. خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری.
3. فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان.
4. سخن گفتن از امور دنیوی در مسجد. 
5. انداختن آب دهان و بینی در مسجد. 
(در برخی موارد انداختن آب دهان در مسجد حرام است – مثل اینکه سبب یا نشانه هتک حرمت و بی احترامی باشد.)
6. رفتن به مسجد برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را آزار می دهد. 

دکمه بازگشت به بالا