تاثیر لقمه حرام بر انسان

تاثیر لقمه حرام بر انسان

شریک بن عبدالله، از علمای برجسته در زمان خلفای عباسی است. چون عالم برجسته ای بود، مهدی عباسی به او گفت: تو عالم بزرگی هستی، باید یکی از این سه کار را قبول کنی؛ یا منصب قضاوت را قبول کن، یا معلم و مربی فرزندان من شو. اگر این دوتا را قبول نمی کنی، یک روز میهمان ما شو.

قبول نکرد. وقتی خیلی فشار آورد، فکری کرد و پیش خود گفت: قضاوت که کار خیلی سختی است. معلم خلیفه ناحق هم نمی شوم. ناچار میهمانی را قبول می کنم. حاکم جائر هم که تأثیر لقمه حرام را می دانست، به آشپزش گفت: از آن غذاهای حرام حاضر کن. خلاصه حرام را به خوردش دادند

شریک بن عبدالله از لقمه های چرب و حرام سلطان جائر خورد و بعد از چند روز خودش پیشنهاد داد که من حرفی ندارم معلم فرزندان تو بشوم. چند روز بعد از آن هم گفت: حاضرم قضاوت را هم قبول کنم. بالاخره همه را قبول کرد.

یک روز سر ماه آمد حقوقش را گرفت و نشست تا بشمرد. حسابدار خلیفه گفت: عجب آدم نفهمی هستی! تو با این همه سرمایه، پول هایت را میشماری که کم نباشد؟ گفت: تو نفهمی، من دینم را به این پولها فروختم.(تاریخ الإسلام زهبی، ج 11، ص 173)

تاثیر لقمه حرام بر انسان

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:

من أکل الحلال قام علی راسه ملک یستغفر له حتی یفرغ من أکله؛ هرکس روزی حلال بخورد، فرشته ای بالای سرش می ایستد و تا هنگام فراغت او از خوردن، برایش آمرزش می طلبد.

همچنین فرمودند:

إذا وقعت اللقمه من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و فی الأرض وما دامت اللقمه فی جوفه لا ینظر الله إلیه و من أکل اللقمه من الحرام فقد باء بغضب من الله فإن تاب تاب الله علیه و إن مات فالنار اولی به؛(روضه الواعظین، ج 2، ص 457؛ بحار الأنوار، ج63، ص 314) چون لقمه ای از حرام در شکم بنده قرار گیرد، همه فرشتگان آسمانها و زمین او را نفرین می کنند و تا چیزی از آن لقمه در درونش باشد، خدا به او نمی نگرد. و هر کس لقمه ای از حرام بخورد، همانا گرفتار خشم خداست. اگر توبه کند، خدا توبه اش را می پذیرد و اگر مرگ او را در رباید و توبه نکرده باشد، آتش بر او سزاوارتر است.

منبع: برگرفته از کتاب ضیافت: فضیلت و آداب مهمانی

تاثیر لقمه حرام بر انسان

دکمه بازگشت به بالا