حکم استفاده از بخور و قطره چشم و گوش و بینی برای روزه دار

استفاده از بخور و قطره در بینی و چشم در حال روزه

* الف. بخور دادن برای روزه دار چه حکمی دارد؟

* ب. داخل کردن قطره در بینی برای روزه دار چه حکمی دارد؟

ـ حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیهالله خامنه ای؛ الف. در صورتی که بخار به صورت آب در دهان درآید و آن را فرو دهد، روزه را باطل می کند. ب. مکروه است و در صورتی که به حلق برسد، موجب بطلان روزه می شود.

ـ حضرت آیهالله بهجت؛ الف. در صورتی که بخار غلیظ نباشد، مبطل روزه نیست. احتیاط مستحب اجتناب است. ب. مکروه است و در صورتی که به حلق برسد، موجب بطلان روزه می شود.

ـ حضرت آیهالله تبریزی(ره)؛ الف. احتیاط واجب آن است که روزه دار بخار غلیظ را به حلق نرساند. ب. اگر نداند که به حلق می رسد، مکروه است؛ و اگر بداند به حلق می رسد، جایز نیست.

حکم قطره چشم برای روزه دار | حکم قطره بینی برای روزه دار | حکم قطره گوش برای روزه دار

ـ حضرت آیهالله سیستانى؛ الف. در صورتی که بخار در دهان به صورت آب درآید و داخل حلق شود و عرفاً صدق شرب کند، مبطل است؛ والا بنا بر احتیاط مستحب مبطل است. ب. اگر نداند که به حلق می رسد، مکروه است؛ و اگر بداند به حلق می رسد، جایز نیست.

ـ حضرت آیهالله شبیری زنجانى؛ الف. اگر اطمینان داشته که به حلق نمی رسد، روزه اش صحیح است و اگر احتمال عقلایی می داده که به حلق می رسد، بنا بر احتیاط مستحب آن روزه باطل می شود. ب. اگر نداند که بلعیده می شود، مکروه است و اگر بداند بلعیده می شود، جایز نیست.

ـ حضرت آیهالله صافی گلپایگانى؛ الف. اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار … داخل حلق شود، چنانچه اطمینان داشته که به حلق نمی رسد، روزه اش صحیح است. ب. مکروه است خصوصاً با علم به رسیدن به حلق و اگر به حلق برسد، روزه باطل می شود.

ـ حضرت آیهالله فاضل لنکرانی(ره)؛ الف. بنا بر احتیاط واجب بخار غلیظ مبطل روزه است (مقصود بخاری است که مانند دود است و از نزدیک دیده می شود و مشتمل بر ذرّات آب است، مانند بخار سماور در حال جوش و امثال آن، و اما بخار داخل حمام معمولی مانعی ندارد. ب. اگر نداند به حلق می رسد، مکروه است و اگر بداند به حلق می رسد، جایز نیست.

حکم قطره چشم برای روزه دار | حکم قطره بینی برای روزه دار | حکم قطره گوش برای روزه دار

ـ حضرت آیهالله مکارم شیرازى؛ الف. بنابر احتیاط واجب اگر بخار غلیظ را به حلق برساند، روزه باطل می شود. ب. اگر نمی داند به حلق می رسد، مکروه است؛ و در صورتی که می داند به حلق می رسد، جایز نیست.

ـ حضرت آیهالله نوری همدانى؛ الف. بنابر احتیاط واجب بخار غلیظ مبطل است. ب. در صورتی که علم ندارد به حلق می رسد، مکروه است و اگر می داند به حلق می رسد، جایز نیست.

ـ حضرت آیهالله وحید خراسانى؛ الف. احتیاط واجب آن است که روزه دار بخار غلیظ را به حلق نرساند. ب. انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد، مکروه است و اگر بداند به حلق می رسد، جایز نیست.

قطره چشم و گوش و بینی برای روزه دار 

پرسش :استفاده از قطره از طریق چشم، گوش، یا بینى برای روزه دار چه حکمى دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی:1- قطره گوش و بینی: اگر یقین دارد به فضای حلق می رسد و فرو می رود برای روزه اشکال دارد. 2- قطره چشم: اشکالی ندارد مگر در صورتی که وارد فضای دهان شود و عمدا فرو ببرد.

رساله آیت الله سیستانی

مسأله ۱۹۵۹. ریختن دارو در چشم و گوش، روزه را باطل نمی‌کند، هرچند مزه آن به گلو برسد و امّا اگر دارو را در بینی بریزد، چنانچه نداند به حلق می‌رسد یا نه و قصد رساندن آن به حلق را هم نداشته باشد، روزه را باطل نمی‌کند، ولی اگر فرد آب یا چیز دیگر را از طریق بینی وارد حلق و مری نماید، آشامیدن صدق نموده و روزه را باطل می‌کند.

مسأله ۲۰۳۲. چند مورد برای روزه ‏دار مکروه می‌باشد و از آن جمله است: … دارو در بینی ریختن، اگر نداند‌ که به‌ حلق‌می‌رسد‌ و ‌اگر بداند به حلق می‌رسد، جایز نیست.

مسأله ۱۵۵۵ ـ … دارو در چشم و گوش ریختن، روزه را باطل نمی‌کند، اگرچه مزه آن به گلو برسد. و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نیز نرسد روزه را باطل نمی‌کند.

حکم قطره چشم برای روزه دار | حکم قطره بینی برای روزه دار | حکم قطره گوش برای روزه دار

دکمه بازگشت به بالا