حکم مصرف دارو در ماه رمضان

اگر معالجه بیمار موکول به مصرف دارو در روز باشد که با عدم استفاده بیمارى شدت مى‏یابد و یا مدت آن طولانى مى‏شود روزه واجب نیست و واجب است

پس از بهبودى قضاى آن را تا رمضان آینده بگیرند و چنانچه تا رمضان آینده موفق به گرفتن قضا نشود علاوه بر قضا براى هر روز یک مد طعام (750 گرم گندم، آرد، برنج و…) به

عنوان کفاره به فقیر بپردازد مگر آن که بیمارى تا سال بعد ادامه یابد که در این صورت قضا ندارد و فقط باید کفاره به مقدار یک مد طعام براى هر روز بدهد و در این حکم

فرقى بین افراد و نوع بیمارى‏ها نیست و در این مورد فتاواى مراجع تقلید یکسان است.

بعضى از پزشکان که به مسائل شرعى ملتزم نیستند، بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع مى‏کنند، آیا گفته این پزشکان حجت است یا خیر؟
ج: اگر پزشک امین نباشد و گفته او هم اطمینان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، گفته او اعتبارى ندارد و در غیر این صورت نباید روزه بگیرد.

حکم خوردن قرص در حال روزه

۱۸۲. آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جایز است یا خیر؟

ج) اگر خوردن آن در ماه رمضان براى درمان فشار خون ضرورى باشد، اشکال ندارد، ولى با خوردن آن روزه باطل مى‌‏شود.

۱۸۳. اگر من و بعضى از مردم بر این عقیده باشیم که بر استفاده از قرص‌ها جهت مداوا عنوان خوردن و آشامیدن صدق نمى‌‏کند، آیا عمل به آن جایز است و به روزه‌‏ام ضرر نمى‌‏زند؟
ج) خوردن قرص روزه را باطل مى‌‏کند.

اضطرار به مصرف مرتب دارو در ماه رمضان

۱۸۴. آیا کسى که بیمار مى‌‌باشد و طبق دستور پزشک باید در بین روز سه بار قرص مصرف نماید مى‌‌تواند روزه بگیرد؟
ج) نمى‌‌تواند روزه بگیرد.

قرص زیر زبانی  یا کشدن از راه بینی

احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود خودداری کند.

رساله آموزشی آیت الله خامنه ای