اذیت و آزار رساندن اجنَّه

اذیت و آزار رساندن اجنَّه

هرکسی خود را در حصن حصین الهی ، نور ایمان و اعمال صالح محفوظ بدارد بنا به تصریح قرآنی هیچ خوف و ترسی برای تمام اولیای الهی بخصوص چنین اشخاصی نیست. وجود روایات ایمن ماندن از شر اجنه خود بیانگر وجود اشخاص مضر در بین آنهاست ولی نمیتوان مفهوم اینکه به چه کسی صدمه میزنند را بصورت مصداقی تعیین کنند بلکه در نهایت اگر ادله یاری نمایند بر اساس آن روایات شاید استنباط شود افرادی که مفاهیم آن روایات را نداشته باشند احتمال دارد مورد اذیت اجنه قرار گیرند . مانند آنکه فردی خود راخارج از حفظ و حمایت الهی بداند و نیازمند بدان نشناسد. احتمال دارد از جن صدمه ببیند. البته در جای خود توضیح داده شده که بنی جان بسادگی نمیتوانند به انسان صدمه ای بزنند .اکثر مطالب در این مبحث مشهوراتی غیر مستند یا متناقض اند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا