خواب در شیفت کاری شب

خواب در شیفت کاری شب

اگر ازنظر مقررات و مسؤولین مربوطه منعی نباشد اشکال ندارد. باید کار خود را طبق قانون کار انجام دهید و اگر خوابیدن ممنوع باشد نباید بخوابید واگر بخوابید هراندازه خوابیده اید اجرت طلب ندارید مگر مسؤولین شرکت اجازه بدهند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا