درس سوّم: فلسفه آفات و شرور

از قدیم ترین ایام تا امروز گروهى از ناآگاهان بر عدالت خدا خرده گرفته اند، و مسائلى را مطرح نموده اند که به اعتقاد آنها با عدالت خدا سازگار نیست، و حتّى گاه آنها را نه تنها دلیل بر نفى عدالت که دلیلى بر انکار وجود خدا پنداشته اند!

ازجمله، وجودحوادث ناگوارمانندطوفان‌ها و زلزله‌ها و مصائب دیگر که همگانى است.

و همچنین تفاوت‌هایى که در میان انسان‌ها دیده مى‌شود.

و نیز شرور و آفت‌هایى که دامن انسان یا نباتات و موجودات دیگر را مى گیرد.

این بحث گاهى در ضمن بحث‌هاى مربوط به خداشناسى در برابر مادّیّین مطرح مى‌شود و گاه در بحث عدل پروردگار و ما آن را در این بحث طرح مى‌کنیم.

و براى این که بدانیم تا چه اندازه در تحلیل دقیق، این پندارها نادرست است، باید بحث مشروحى در این زمینه داشته باشیم و امور زیر را دقیقاً بررسى کنیم.

 

1. قضاوت نسبى و معلومات محدود

معمولا همه ما در قضاوت‌هاى خود و تشخیص مصداق‌ها روى رابطه اى که اشیاء با ما دارند تکیه مى‌کنیم. مثلا مى گوییم فلان چیز دور یا نزدیک است یعنى نسبت به ما.

یا فلان کس قوى یا ضعیف است، یعنى با مقایسه به وضع روحى یا جسمى ما، او داراى چنین حالتى است. در مسائل مربوط به خیر و شر و آفت و بلا نیز داورى مردم غالباً همین گونه است.

مثلا اگر بارانى در سطح منطقه ببارد، ما کار نداریم که تأثیر این باران در مجموع چگونه بوده است، ما تنها به محیط زندگى و خانه و مزرعه خودمان، و یا حداکثر شهرمان نگاه مى‌کنیم، اگر اثر مثبتى داشته مى گوییم نعمت الهى بود، اگر منفى بوده نام «بلا» بر آن مى‌گذاریم.

هنگامى که ساختمان فرسوده را براى نوسازى ویران مى کنند و ما به عنوان یک راهگذر تنها از گَرد و غبار آن سهمى داریم مى گوییم چه حادثه شرى است، هر چند در آینده در آنجا بیمارستانى ساخته شود که افراد دیگرى از آن استفاده کنند، و هر چند در مثال باران، در مجموع منطقه اثرات مثبتى پیدا شده باشد.

در قضاوت سطحى و عادى نیش مار را آفت و شر مى شمریم، بى خبر از این که همین نیش و زهر یک وسیله مؤثّر دفاعى براى این حیوان است، و غافل از این که گاهى از همین زهر، داروهاى حیات بخش مى سازند که جان هزاران انسان را نجات مى‌دهد.

بنابراین اگر ما بخواهیم گرفتار اشتباه نشویم باید به معلومات محدود خود نگاه نکنیم، و در قضاوت‌ها تنها روى روابط اشیا با خودمان ننگریم بلکه تمام جوانب را در نظر بگیریم و قضاوت همه جانبه کنیم.

اصولا حوادث جهان مانند حلقه‌هاى زنجیر به هم پیوسته است: طوفانى که امروز در شهر ما مىوزد و باران سیل آسائى که فرو مى ریزد یک حلقه از این سلسله طولانى است که با حوادث نقاط دیگر کاملا به هم مربوط است، و همچنین با حوادثى که در «گذشته» روى داده یا در «آینده» روى مى‌دهد ارتباط دارد.

نتیجه این که انگشت روى یک قسمت کوچک گذاردن و درباره آن قضاوت قطعى کردن از منطق و عقل دور است. آنچه قابل انکار است آفرینش «شر مطلق» است امّا اگر چیزى از جهاتى خیر و از یک جهت شر است و خیر آن غلبه دارد بى مانع است، یک عمل‌جرّاحى ازجهاتى‌ناراحت‌کننده و ازجهات بیشترى‌مفیداست بنابراین‌خیرنسبى است.

باز براى توضیح بیشتر به مثال زلزله دقّت مى‌کنیم: درست است که در یک نقطه ویرانى‌هایى به بار مى آورد امّا ارتباط زنجیره اى آن را با مسائل دیگر در نظر بگیریم چه بسا قضاوت ما عوض شود.

آیا زلزله مربوط به حرارت و بخارات درون زمین است یا مربوط به جاذبه ماه که پوسته خشک و جامد زمین را به سوى خود مى کشد و گاه مى شکند، و یا مربوط به هر دو است؟ دانشمندان نظرات گوناگونى اظهار کرده اند. ولى هر کدام اینها باشد باید آثار دیگر آن را در نظر گرفت، یعنى باید بدانیم که حرارت درون زمین چه اثرى در ایجاد منابع نفتى که مهم ترین ماده انرژى زا در عصر ماست و همچنین تولید زغال سنگ و مانند آن مى‌گذارد؟! بنابراین خیر نسبى است.

و نیز جزر و مد حاصل از جاذبه ماه در دریاها چقدر براى زنده نگاه داشتن آب دریاها، و موجودات آن و گاه آبیارى سواحل خشک در آنجا که آبهاى شیرین به دریا مى ریزد تأثیر دارد، آن نیز خیر نسبى است.

اینجاست که مى فهمیم قضاوت‌هاى نسبى و معلومات محدود ماست که این امور را به صورت نقاط تاریک در صحنه آفرینش جلوه گر ساخته است، و هر قدر در ارتباط و پیوند حوادث و پدیده‌ها بیشتر بیندیشیم به اهمیّت آن مطلب آشناتر مى شویم.

قرآن مجید به ما مى‌گوید: (و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا);[1] «بهره شما از علم و دانش اندک است». و با این علم و دانش اندک نباید در قضاوت عجله کرد.

 

 2. حوادث ناخوشایند و هشدارها

همه ما افرادى را دیده ایم که وقتى غرق نعمتى مى‌شوند گرفتار «غرور و خودبینى» مى گردند، و در این حالت بسیارى از مسائل مهم انسانى و وظایف خود را به دست فراموشى مى سپارند.

و نیز همه ما دیده ایم که در هنگام آرام بودن اقیانوس زندگى و راحتى و آسایش کامل چگونه یک حالت «خواب زدگى و غفلت» به انسان دست مى‌دهد که اگر این حالت ادامه یابد منجر به بدبختى انسان مى گردد.

بدون شک قسمتى از حوادث ناخوشایند زندگى براى پایان دادن به آن حالت غرور، و از بین بردن این غفلت و خواب زدگى است.

حتماً شنیده اید که رانندگان با تجربه از راه‌هاى صاف و هموار که خالى از هر گونه پیچ و خم و فراز و نشیب و گردنه‌هاست شکایت دارند، و این جادّه‌ها را خطرناک توصیف مى کنند، چرا که یکنواختى این جاده‌ها سبب مى‌شود راننده در یک حال خواب زدگى فرو رود، و درست در اینجاست که خطر به سراغ او مى آید.

حتّى دیده شده در بعضى از کشورها در این گونه جادّه‌ها فراز و نشیب‌ها و دست اندازهاى مصنوعى ایجاد مى کنند تا جلو این گونه خطرات را بگیرند. مسیر زندگانى انسان نیز عیناً به همین گونه است. اگر زندگى فراز و نشیب و دست اندازى نداشته باشد و اگر گهگاه حوادث نامطلوبى پیش نیاید، آن حالت غفلت و بى خبرى از خدا و از سرنوشت و از وظائفى که انسان بر عهده دارد حتمى است. هرگز نمى گوییم انسان باید با دست خود حوادث ناخوشایند بیافریند و به استقبال ناراحتى‌ها برود، چرا که همیشه این امور در زندگى انسان بوده و هست، بلکه مى گوییم باید توجه داشته باشد که فلسفه قسمتى از این حوادث این است که جلو غرور و غفلت را که دشمن سعادت او است بگیرد، تکرار مى‌کنیم این فلسفه قسمتى از این حوادث ناخوشایند است نه همه آنها، چرا که بخش‌هاى دیگرى وجود دارد که به خواست خدا بعداً از آن سخن خواهیم گفت. کتاب بزرگ آسمانى ما قرآن مجید در این زمینه چنین مى‌گوید:

(فاخذناهم بالبأساءِ و الضراءِ لعلّهم یتضرعون);[2] «ما آنها را به حوادث سخت و دردناک و رنج‌ها گرفتار ساختیم تا به درگاه خدا روى آورند».

فکر کنید و پاسخ دهید

  1. چه کسانى مسئله آفات و شرور را در مباحث اعتقادى مطرح کرده اند؟
  2. نمونه‌هایى ازآفات وشروررابرشمرید وآیا در زندگى خود هرگز با آنها مواجه بوده‌اید؟
  3. منظور از قضاوت نسبى و همه جانبه و «شر مطلق» و «خیر نسبى» چیست؟
  4. آیا طوفان‌ها و زلزله‌ها حتماً زیانبارند؟
  5. حوادث ناخوشایند زندگى چه اثر مثبت روانى ممکن است در انسان داشته باشد؟

 

منبع : سایت حوزه آنلاین بر گرفته از کتاب 50 درس اعتقادی برای جوانان

پی نوشت ها

[1] سوره اسراء، آیه 85.

[2] سوره انعام، آیه 43.

دکمه بازگشت به بالا