مرجع تقلید بدون رساله

پرسش: اگر مرجع تقلید رساله نداشت، آیا تقلید از او جایز است؟

همه مراجع: اگر شرایط مرجعیت تقلید را داشته باشد، تقلید از او جایز است و داشتن رساله شرط نیست.[1]

__________________________________
پی نوشت

[1] خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س 9؛ توضیح‏ المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحید، توضیح‏ المسائل، م 2.

دکمه بازگشت به بالا