آیا زرتشتیان آمدن مصلح آخرالزمان را باور دارند؟

زرتشتیان، از نظر فقهی و آداب مناسک دینی، علاوه بر اوستا، متون جانبی مفصلی در دست دارند که طهارات و نجاسات و قوانین ازدواج و طلاق و تجارت را دربردارد. در مجموعه اوستا، واژه «سوشیانس» چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد، به دفعات استفاده شده است. سوشیانس، از ریشه «سویا» همان سود به معنای بهره و منفعت گرفته شده که به مفهوم سودرسان است.
او را از این جهت «سوشیانس» خوانند که به همه جهان مادی، منفعت و سود می¬رساند.
سوشیانس، در کاربردهای جمع خود، شامل زرتشت و حامیان و یاران و مبلغان نوسازان و آرایندگان جهان پایانی است که ویژگی¬های عمده آنان، عبارتند از: خردمندی و نیکوکاری و سودرسانی به همه موجودات و ستایش پروردگار و آراستن عالم معنوی و غلبه بر خصومت دیوان و پاک¬کردن جهان از دروغ
از آن جا که دین، با یک رهبر، یعنی زردشت شروع شد، با یک رهبر نیز به پایان می¬رسد و سوشیانس در پایان، پیشوای دینی و در واقع آخرین پیشوای دینی خواهد بود.
تفاوت عمده موعود اسلام و مزدیسنا، در آن است که مسلمانان، به زنده بودن موعودشان معتقد هستند، در صورتی که موعودهای مزدیسان، تا پیش از ظهورشان، متولد نشده¬اند.

ولادت موعود زرتشت

سی سال مانده به پایان آخرین هزاره¬ هستی، دختری پانزده ساله از سلاله زرتشت که به مردی نپیوسته از میان قومی خداپرست که بالای کوه اوشیدا نزدیک دریاچه¬ کیسانیه قرار دارد، به دریاچه می¬رود و در آن آب، تن خویش را خواهد شست وجرعه¬ای از آن را می¬نوشد و حامله می¬شود. پس از نُه ماه، پسری بزاید موسوم به «استوت ارند» که به نام¬های سوسیوس سوشیوس سوشیان، سوشیانس نیز خوانده می¬شود.
این فرزند، در سی سالگی، به مکالمه اهورا مزدا موفق می¬شود و به نو کردن جهان، همت خواهد گماشت.

نشانه های ظهور

آمدن سوشیانس، آن قدر طول می¬کشد که درباره او گویند که نمی¬آید؛ در حالی که او خواهد آمد.
خورشید، در آسمان، به مدت سی شبانه روز، توقف می¬کند.
سقوط یک شهاب یا ستاره به نام «جوز هر مار» یا «گوز هر » بر زمین است
نیز زمین لرزه بسیار بباشد جوانان، زود پیر شوند و هر کس از کردار بد خود شاد است و ارجمند. مردم ستمگر را به نیکی دارند و مردم دیندار را به بدی
ویژگی¬های موعود
او، دارای فرّه¬ای قوی¬تر از سایر مردمان است؛
با نگاه بخشایش، به جهان می¬نگرد؛
با دیده خرد به خلایق می¬نگرد و جهان را جاودانگی می¬بخشد؛
او، داناتر، راست گفتارتر، مددکار و خردمندتر از همه خلایق است.

دکمه بازگشت به بالا