اگر نتوانیم مجتهد اعلم را بشناسیم، وظیفه چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‏اى، مکارم و نورى: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در صورت تعارض بین شهادت آنان، احتیاط واجب است که از کسى تقلید کنید که احتمال اعلمیت را در او مى‏یابید.

آیات عظام بهجت، فاضل، صافى و وحید: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در صورت تعارض بین شهادت آنان، واجب است از کسى تقلید کنید که احتمال اعلمیت را در او مى‏یابید.[1]

آیات عظام تبریزى و سیستانى: باید به اهل خبره مراجعه کنید و در صورت تعارض بین شهادت آنان، نظر آن عده که تخصص‏شان بیشتر است، مقدم دارید. در غیر این صورت باید از کسى تقلید کنید که احتمال اعلمیت را در او مى‏یابید.[2]

تبصره. تعبیر آیهاللَّه مکارم در مورد «احتمال اعلمیت»، گمان به اعلم بودن است.

منبع: رساله دانشجویی

______________________
پی نوشت ها

[1]  توضیح‏المسائل مراجع، م 3 و 4؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 3 و 4؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 3 و 4.

[2]  سیستانى، تعلیقات على العروه، م 13 و 20 و 21 و تبریزى، توضیح‏المسائل، م 3 و 4؛ استفتاءات، س 32.

دکمه بازگشت به بالا