در چه مواردی واجب است وضو گرفته شود؟

موارد وجوب وضو گرفتن عبارت است از:

1. نمازهاى واجب (غیر از نماز میت)،

2. طواف واجب کعبه،

3. سجده و تشهد فراموش شده،

4. تماس بدن با نوشته قرآن و اسم خداوند،

5. نذر یا عهد و یاقسم خورده باشد که وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا