مرجع تقلیدم از دنیا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مى‏دانم، آیا مى‏توانم بر تقلید او باقى بمانم؟

بقا بر تقلید مجتهد اعلم میت

آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: آرى، مى توانید بر تقلید او باقى بمانید.1
آیه اللّه  بهجت: در مسائلى که به آنها عمل کرده اید، واجب است بر او باقى بمانید.2
آیه اللّه  تبریزى: باید در مسائلى که در زمان حیات، از او یاد گرفته اید، بر تقلید او باقى بمانید.3
آیه اللّه  صافى: بنابر احتیاط واجب، باید بر تقلید او باقى بمانید.4
آیات عظام سیستانى، فاضل و وحید: باید بر تقلید او باقى بمانید.5
آیه اللّه  مکارم: باید در مسائلى که به فتواى میّت عمل کرده اید، بر او باقى بمانید.6

_______________________________________________

1. نورى، استفتائات، ج 1، س 8؛ امام، استفتائات، س 20؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 35.
2. توضیح المسائل، م 12 و 13؛ وسیله النجاه، ج 1، م 14.
3. استفتائات، س 26.
4. توضیح المسائل، م 9 ؛ جامع الاحکام، ج 1، س 20.
5. توضیح المسائل مراجع، م 9؛ وحید، توضیح المسائل، م 9.
6. توضیح المسائل، م 10.

دکمه بازگشت به بالا