شرایط وضو چیست؟

شرایط وضو

1. آب وضو پاک باشد.

2. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد).

3. آب وضو مباح باشد (غصبى نباشد).

4. ظرف آب وضو مباح باشد.

5. ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

6. اعضاى وضو پاک باشد.

7. براى وضو گرفتن وقت باشد.

8. به قصد قربت باشد.

9. ترتیب را رعایت کند.

10. پى در پى باشد.

11. در کارهاى وضو از دیگرى کمک نگیرد.

12. استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.

13. مانعى از رسیدن آب بر اعضاى وضو نباشد.

دکمه بازگشت به بالا