تعداد آیات مربوط به قیامت در قرآن کریم چند تاست؟

پاسخ:

در کتاب دیدار یار از حضرت آیه الله مکارم شیرازی،بیش از 1200 آیه قرآن کریم را به معاد، که نزدیک به یک پنجم آیات قرآن کریم را تشکیل می دهد، اختصاص داده شد و در تمامی صفحات قرآن کریم بدون استثنا ، ذکری از معاد به میان آمده وبسیاری از سوره های اواخر قرآن کریم به طور کامل، یا به طور عمده درباره ی معاد ومقدّمات و علایم ونتایجآن سخن می گوید. در کلّ، حدود دوهزار آیه در خصوص معاد و قیامت در قرآن کریم آمده است و این می رساند که چه قدر بحث معاد شناسی مورد اهتمام است

دکمه بازگشت به بالا