پرسش : چرا لباس احرام نباید «دوخته شده» باشد؟

پرسش : چرا لباس احرام نباید «دوخته شده» باشد؟

پاسخ : مراسم حج یکی از عبادتهای گروهی است که باید با وارستگی کامل انجام گیرد. از این رو، باید حاجیان به پوشیدن دو تکه پارچه بسنده کنند و لباسهای رسمی و معمولی خویش را، که نشانه تمایز و اختلاف و گاه تفاخر و برتری است، از تن بیرون آورند و همه یکسان و همسان نمایند. به عبارت دیگر، حج تجلیگاه تساوی انسانها در برابر خداست و از این رو، لازم است حاجیان از هر چیز که پدیدآورنده گوناگونی است، به دور مانند و همه یکرنگ و یکسان در این مراسم بزرگ شرکت جویند(1). « بخش پاسخ به سؤالات »1) کتاب پرسشها و پاسخ‏های مذهبی، ج 3، ص 123.

دکمه بازگشت به بالا